ผังงานการรวบรวมข้อมูลหลักสูตร

Posted on Mon, 08/30/2021 - 10:33 by Khanitta_Jitlang

ผังงานการรวบรวมข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร

 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลหลักสูตร

1. เข้าเว็บ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

n1

2. เลือกเมนูหลักสูตร เพื่อรวบรวมหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

n2

3. เลือกสำนักวิชาเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร ตัวอย่าง สำนักวิชาแพทยศาสตร์

n3

4. เลือก มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร 

n4

5. บันทึกไฟล์รายละเอียดของหลักสูตร 
6. เปิดไฟล์                                                                       
7. รวบรวมข้อมูลชื่อหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรในส่วนของความสำคัญ
8. รวบรวมข้อมูลหมวดวิชาเฉพาะทั้งหมดของหลักสูตรทั้งรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา โดยไปที่หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ไปที่หัวข้อ 3.1 หลักสูตร ไปที่ข้อ ข. หมวดวิชาเฉพาะ
9.จบขั้นตอนการทำงานการรวบรวมข้อมูลหลักสูตร   

Back to Top