เงินรายได้

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Jarupan_Pruphetkaew

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

flowchart

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อขอชำระเงินค่าบริการ โดยถือใบแจ้งหนี้มาติดต่อ ณ เคาน์เตอร์บริการรับชำระค่าบริการ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. รับใบแจ้งหนี้จากผู้ใช้บริการ โดยใบแจ้งหนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทของค่าบริการ ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงานที่สังกัด จำนวนเงินค่าบริการ ลายมือชื่อของผู้ออกใบแจ้งหนี้ และช่องผู้รับเงิน

     ตัวอย่างใบแจ้งหนี้

รูป

 

รูป


2. รับชำระเงินจากผู้ใช้บริการ สามารถทำได้ใน 2 กรณี ดังนี้ 
    2.1 กรณีรับชำระเป็นเงินสด ให้ดำเนินการดังนี้
          2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานขอรายละเอียดในการออกเสร็จ จะให้ออกในนามมหาวิทยาลัย หรือออกในนามส่วนบุคคล เนื่องจากบางท่านต้องนำใบเสร็จไปทำเบิกจ่าย/ขอชื่อและหน่วยงานที่สังกัดในการส่งใบเสร็จ
         2.1.2 นำเงินสดฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา/เลขที่บัญชี 0532-8119-4620
         2.1.3 ส่งรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน ตามข้อ 2.1.1 พร้อมสลิบใบนำฝากของธนาคาร (สลิปใบนำฝาก ประเภทของค่าบริการ นามในการออกใบเสร็จ เช่น (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)  ส่งให้กับส่วนการเงินและบัญชีเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและแจ้งที่อยู่ในการส่งใบเสร็จให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบ Messenger  
    2.2 กรณีรับชำระเป็นเงินโอน ให้ดำเนินการดังนี้
          2.2.1  ผู้ปฏิบัติงานแจ้งให้ผู้รับบริการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา/เลขที่บัญชี 0532-8119-4620 
         2.2.2 ผู้ปฏิบัติงานขอสลิปการโอนเงินและรายละเอียดในการออกเสร็จจากผู้รับบริการ จะให้ออกในนามมหาวิทยาลัย หรือออกในนามส่วนบุคคล เนื่องจากบางท่านต้องนำใบเสร็จไปทำเบิกจ่าย/ขอชื่อและหน่วยงานที่สังกัดเพื่อส่งให้ส่วนการเงินและบัญชีส่งใบเสร็จรับเงินไปให้กับผู้ใช้บริการ
        2.2.3 ส่งรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน ตามข้อ 2.2.2 (สลิปการโอนเงิน ประเภทของค่าบริการ นามในการออกใบเสร็จ เช่น (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)  ส่งให้กับส่วนการเงินและบัญชีเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและแจ้งที่อยู่ในการส่งใบเสร็จให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบ Messenger  

Back to Top