งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

Posted on Mon, 05/09/2022 - 14:43 by Jarupan_Pruphetkaew

คู่มือการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่ปฏิบัติงานในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงการส่งเอกสารไปยังส่วนการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

oil

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:08 by Jarupan_Pruphetkaew

การจัดเก็บเงินรายได้ค่าบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บเงินรายได้ค่าบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการรับชำระเงินรายได้ค่าบริการ และการนำส่งเงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่งผ่านส่วนการเงินและบัญชีเพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องไปชำระเงินค่าบริการที่ส่วนการเงินและบัญชี

1

Back to Top