การบอกรับเป็นสมาชิก

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:07 by Thawatchai_Praduu

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงาน  การบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย

flow

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รวบรวมรายชื่อวารสารที่บอกรับและต่ออายุสมาชิกทั้งหมดในแต่ละเดือนพร้อมทำลิสต์รายการ 

     1.1 ตัวอย่างรายชื่อวารสารที่บอกรับในแต่ละเดือน

4

2. ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับและต่ออายุทั้งหมดกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  WALAI Autolib

     2.1 เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

1

     2.2 เลือก "เมนู Serial Control"  และ เลือก "จัดการทะเบียนวารสาร" เลือก "ลงทะเบียนแบบปกติ"

3

    2.3 การสืบค้นรายชื่อวารสารในระบบฐานข้อมูล 

4

3. กรณีตรวจสอบรายชื่อวารสารมีในระบบฐานข้อมูล ดำเนินการต่ออายุสมาชิกวารสาร โดยการติดต่อสำนักพิมพ์เพื่อขอรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อัตราค่าสมาชิก การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง และกรอกแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิก พร้อมรวบรวมรายละเอียดเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งงบประมาณการจัดซื้อ

4. กรณีตรวจสอบรายชื่อวารสารแล้วไม่มีในระบบฐานข้อมูล ดำเนินการบอกรับสมาชิกใหม่ โดยติดต่อสำนักพิมพ์หรือสืบค้นข้อมูลหารายละเอียดทาง Internet เพื่อรวบรวมรายละเอียด ตามข้อที่ 3 

     4.1 ตัวอย่างการตรวจสอบรายชื่อวารสารไม่มีในระบบฐานข้อมูล

2

     4.2 ตัวอย่างการค้นหารายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกวารสารจาก "Internet"

2

     4.3 แบบฟอร์มที่ได้จากการสืบค้นทาง "Internet"

2

5. รวบรวมรายละเอียดวารสารที่บอกรับและต่ออายุสมาชิกทั้งหมดเพื่อจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ

     5.1 ตัวอย่างการรวบรวมรายละเอียดเพื่อตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ

Back to Top