งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและฐานข้อมูล

Posted on Wed, 02/02/2022 - 10:27 by Jariya_Rattanapan

การลงรายการจุลสารเบื้องต้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ภาพหน้าปกคู่มือ               คู่มือฉบับนี้แสดงถึงการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการลงรายการจุลสารเบื้องต้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  ตั้งแต่การเตรียมตัวเล่ม  การประทับตรา การลงทะเบียนจุลสาร จนถึงการนำออกให้บริการบริเวณชั้น 3 ให้ถูกต้องตรงตามหมวดหมู่

Posted on Mon, 02/14/2022 - 16:05 by Khanitta_Jitlang

การใช้งานฐานข้อมูล UpToDate

   

หน้าปก

     คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล UpToDate จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ทั้งผ่านช่องทาง Website และผ่านช่องทาง UpToDate Application
     ในส่วนของผู้ให้บริการสามารถแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานฐานข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลตรัง

Posted on Wed, 05/11/2022 - 08:43 by Kritsana_Satapong

การจัดหมวดหมู่จุลสารภาษาไทยด้วยระบบ L.C. ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

COVER

 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ เป็นการจัดหมวดหมู่จุลสารภาษาไทยด้วยระบบ L.C. เฉพาะจุลสารภาษาไทยซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดหามาให้บริการเท่านั้น โดยครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การจัดหมวดหมู่ และ เลขผู้แต่ง การบันทึกรายการจุลสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:06 by Kritsana_Satapong

การจัดทำดรรชนีบทความวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

             ดรรชนีวารสารเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการค้นหาบทความในวารสาร สามารถที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความวารสารที่ต้องการได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดหาบทความที่เราต้องการจากตัววารสารจริง ๆ แม้ไม่ทราบชื่อ ผู้แต่ง หรือชื่อบทความก็สามารถค้นหาบทความที่ต้องการได้ ด้วยการค้นจากหัวเรื่องที่เราต้องการ ด้วยจากรายละเอียดของดรรชนีวารสาร คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมความรู้จากการปฏิบัติงานจัดทำดรรชนีวารสารโดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานดรรชนีบทความวารสารขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

2

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:11 by Jariya_Rattanapan

การเตรียมตัวเล่มวารสารภาษาไทยก่อนให้บริการผู้ใช้

          อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนงาน "การเตรียมตัวเล่มวารสารภาษาไทยก่อนให้บริการผู้ใช้" ตั้งแต่การคัดเลือกวารสารภาษาไทยที่ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จนถึงการนำวารสารขึ้นชั้นวารสารที่พร้อมให้บริการผู้ใช้ ซึ่งการขึ้นชั้นวารสารนั้นได้มีการจัดเก็บวารสารแยกไว้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ คือ วารสารประเภทบันเทิงและวารสารวิชาการใหม่จัดไว้ในบริเวณชั้น 1 เพื่อความสะดวกหยิบหามาอ่านได้ง่าย  ส่วนวารสารวิชาการล่วงเวลาได้จัดไว้ในบริเวณชั้น 3 เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการจำกัดระดับเสียง ทำให้มีสมาธิในการอ่านวารสารทางด้านวิชาการได้มากขึ้น

cover

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:04 by Thawatchai_Praduu

การบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย

           อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดกระบวนงานการบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย เป็นการจัดหาวารสารเพื่อนำมาให้บริการภายในห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

1

Back to Top