งานออกแบบและผลิตสื่อสิงพิมพ์

Posted on Wed, 01/12/2022 - 14:11 by Narisa_Buachoey

การออกแบบสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี  ซึ่งต้นฉบับสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของศูนย์บริการการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และส่วนสื่อสารองค์กร โดยส่วนสื่อสารองค์กรจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและส่งให้งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทำหน้าที่ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม น่าสนใจ และเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

cover

Posted on Wed, 01/12/2022 - 14:41 by Busara_Meekaew

การรายงานผลการส่งข้อสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การรายงานผลการส่งข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะทำทุกภาคการศึกษา  ซึ่งข้อมูลในการรายงานผลนำมาจากการส่งข้อสอบแต่ภาคการศึกษาของแต่ละสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะคำนวณการส่งข้อสอบทุกรายวิชาที่มีการสอบในภาคการศึกษานั้น ๆ และจะจัดส่งให้ทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นในทางทิศทางเดียวกัน

cover

Posted on Wed, 01/12/2022 - 15:25 by Loesak_Mutichun

การซ่อมบำรุงเครื่องเย็บเล่มไฟฟ้า

เครื่องเย็บเล่มไฟฟ้าที่ใช้ในงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นั้นส่วนของงานซ่อมและการบำรุงรักษา ถือเป็นส่วนสำคัญมาก เพราะฉะนั้นการพยายามรักษาสภาพของเครื่องเย็บเล่มไฟฟ้าให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการซ่อมบำรุงเครื่องเย็บเล่มไฟฟ้า หลักการคือ การถอด การรื้อ เปลี่ยนอะไหล่ด้านใน แล้วประกอบกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

cover

Posted on Wed, 01/12/2022 - 15:31 by Somsak_Pratoomthong

การผลิตสำเนาข้อสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          การผลิตสำเนาข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค มีกระบวนการและการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นทิศทางและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถควบคุณภาพของข้อสอบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการ วัสดุและเครื่องจักร หากขาดปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การผลิตข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลที่ออกมาอาจไม่สมบูรณ์ ซึ่งการผลิตสำเนาข้อสอบนั้นจะถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาในช่วงการจัดสอบกลางภาค - ปลายภาค 

          ดังนั้นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตสำเนาข้อสอบจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถลดการสูญเสียทรัพยากร และป้องกันการเกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานได้

ปกการผลิตสำเนาข้อสอบ

Posted on Mon, 01/17/2022 - 11:43 by Pratana_Kachantorn

การตรวจนับวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับผลิตสำเนาข้อสอบในคลังวัสดุ

งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีหน้าที่ผลิตสำเนาข้อสอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดังนั้นจึงจำเปฺ็นต้องจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ผลิตสำเนาข้อสอบ และการตรวจนับวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการผลิตสำเนาข้อสอบในคลังวัสดุจะต้องทำเป็นประจำทุกเดือน เพราะงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องมีวัสดุสิ้นเปลืองเพียงพอในการจัดทำข้อสอบตลอดทั้งปี

cover

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:11 by Narisa_Buachoey

การออกแบบรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายงานประจำปี (Annual Report) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน ผลการดำเนินงานในรอบปี ข้อมูลเชิงสถิติ สารสนเทศที่สำคัญ และตลอดจนแสดงงบการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้นฉบับรายงานประจำปีจัดทำขึ้นโดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง  และส่งข้อมูลมาให้งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทำหน้าที่ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม น่าสนใจ และเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

cover

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:08 by Somsak_Pratoomthong

การลงรับข้อสอบใน "ระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารฯ"

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการผลิตสำเนาข้อสอบเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับรายวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2541 และได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเปิดสำนักวิชาใหม่เพิ่มขึ้น ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมีสำนักวิชาจำนวน 14 สำนักวิชา 4 วิทยาลัย และมีรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษากว่า 950 รายวิชา

         ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้นำระบบการขอใช้บริการงานผลิตเอกสาร เข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง ไฟล์เอกสารและข้อสอบจากผู้ใช้บริการ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่การทำงาน มีความถูกต้อง ปลอดภัย ลดปัญหาของการทำงานโดยใช้กระดาษ และยังใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

cover

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:08 by Pratana_Kachantorn

การเตรียมการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการผลิตสำเนาข้อสอบ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการผลิตสำเนาข้อสอบเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับรายวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2541 และได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเปิดสำนักวิชาใหม่เพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบันมีสำนักวิชาจำนวน 14 สำนักวิชา 4 วิทยาลัย และมีรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษามากกว่า 950 รายวิชา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีภารกิจในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อการจัดทำสำเนาข้อสอบเก็บสำรองไว้ใช้ในภารกิจ และต้องจัดซื้อในปริมาณมากที่เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อไม่ให้ภารกิจการผลิตสำเนาข้อสอบเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดทำคู่มือ "การเตรียมก่อนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์" ขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานในการทำงานและผู้ปฎิบัติงานแทนสามารถทำงานแทนได้อย่างราบรื่น ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

cover

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:06 by Loesak_Mutichun

การรวบรวมข้อสอบเก่าเพื่อจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์

ระบบคลังข้อสอบเก่าออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งระบบที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีช่องทางในการศึกษา ค้นคว้า ทดลองทำข้อสอบ และศึกษาแนวข้อสอบเก่า โดยงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ดำเนินการสแกนข้อสอบเป็น PDF file และนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ https://library.wu.ac.th/?page_id=3865 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหา และทดลองทำ และทบทวนบทเรียนได้

 

cover

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:51 by Busara_Meekaew

การจัดทำตารางผลิตข้อสอบ

          การจัดทำตารางผลิตข้อสอบเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิตสำเนาข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบทันตามกำหนดเวลาในตารางสอบที่ศูนย์บริการการศึกษากำหนดขึ้นในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดสำนักวิชาใหม่เพิ่มขึ้น ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมีสำนักวิชาจำนวน 14 สำนักวิชา 4 วิทยาลัย และมีรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษากว่า 950 รายวิชา

         โดยงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะมีหน้าที่กำหนดตารางการส่งข้อสอบมาผลิต ซึ่งเป็นการระบุวันที่ และเวลาในการจัดส่งข้อสอบของอาจารย์ หรือผู้ประสานงานรายวิชา รวมถึงต้องกำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบในการผลิตสำเนาข้อสอบแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึง วัน/เวลา ที่จัดสอบ และจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบแต่ละรายวิชาเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา และข้อสอบมีความปลอดภัยมากที่สุด

         สำหรับตารางจัดทำข้อสอบนี้ งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการทำงานในกระบวนการจัดทำข้อสอบให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาที่จัดสอบที่ศูนย์บริการการศึกษาได้กำหนดไว้

cover

Back to Top