การจัดหมวดหมู่จุลสาร

Posted on Wed, 05/11/2022 - 08:43 by Kritsana_Satapong

การจัดหมวดหมู่จุลสารภาษาไทยด้วยระบบ L.C. ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

COVER

 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ เป็นการจัดหมวดหมู่จุลสารภาษาไทยด้วยระบบ L.C. เฉพาะจุลสารภาษาไทยซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดหามาให้บริการเท่านั้น โดยครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การจัดหมวดหมู่ และ เลขผู้แต่ง การบันทึกรายการจุลสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

Back to Top