ขั้นตอนการปฎิบิตงาน

Posted on Wed, 03/15/2023 - 10:57 by Prajak_Sooksaen

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow  Chart)

ผังงาน (Flow  Chart)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สามารถขอดูตารางได้จากนักวิทยาศาตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

2. เปิดสวิตช์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่จัดวางอยู่ด้านซ้ายมือของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ โดยการกดปุ่มพร้อมกัน 2 ปุ่ม  ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งมีเสียงเตือน 1 ครั้ง  ปรากฏไฟสีเขียวพร้อมทำงาน  หากไฟสีเขียวไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องสำรองไฟซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

 

3. เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าเพื่อเปิดระบบไฟฟ้าให้ครบทั้ง 4 ตัว

เบรคเกอร์ไฟฟ้า

 

4.  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  เปิดจอคอมพิวเตอร์  ที่โต๊ะบรรยาย ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินปรากฏแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน หากไฟสีน้ำเงินไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์และหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น 

เครื่องคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์

           รูป. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์                               รูป.ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินปรากฏแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน

 

5. เปิดเครื่องฉายสามมิติ (visualizer) ที่โต๊ะบรรยาย โดยกดปุ่มสีแดงค้างไว้ 5 วินาที  ไฟแสดงสถานะการทำงานเป็นสีน้ำเงิน หากไฟสีน้ำเงินไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องฉายสามมิติ (visualizer) สาย HDMI  ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น หรือการเชื่อมต่อระบบไม่ถูกต้อง สายสัญญาณภาพชำรุด 

เครื่องฉายสามมิติ (visualizer)

รูป. เปิดเครื่องฉายสามมิติ (visualizer)

 

6.  เปิดสวิตช์ตัวควบคุมกล้องให้อยูในตำแหน่ง ON ซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่อง  เพื่อควบคุมกล้องโดมที่โต๊ะบรรยายที่ใช้ในการสาธิต  โดยปรับปุ่ม zoom in - zoom out ให้ได้ขนาดภาพที่ต้องการพร้อมทำงาน หากเครื่องไม่สามารถใช้งานได้แสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องควบคุมกล้องโดม ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น หรือการเชื่อมต่อระบบไม่ถูกต้อง สายสัญญาณภาพชำรุด

Back to Top