ระบบสารสนเทศ

Posted on Fri, 12/31/2021 - 14:59 by Chatchawan_Narkpan

คู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์

Chatchawan Cover3

        ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์เป็นระบบสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไป การทำงานของระบบ ได้ดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างของคู่มือ ออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ตามกรอบวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยใช้ Drupal v.8.9 เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์แบบอิสระ (Content Management Framework: CMF)

Posted on Sun, 08/01/2021 - 19:46 by Chatchawan_Narkpan

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการนำเข้าข้อมูลสมาชิกผ่านระบบ WALAI AutoLib

ผังงานการนำเข้าข้อมูลสมาชิก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

     การนำเข้าข้อมูลสมาชิกสามารถทำได้โดยการนำเข้าข้อมูลสมาชิกจากไฟล์ที่จัดรูปแบบข้อมูลสมาชิกตามคอลัมน์ที่กำหนด ซึ่งการนำเข้าข้อมูลสมาชิกแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเภทสมาชิกคือ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก

  1. เลือกเมนู Patron management --> นำเข้าข้อมูลสมาชิก
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลสมาชิก ดังภาพ หน้าจอการนำเข้าข้อมูล
  3. คลิกปุ่ม b00 เพื่อตั้งค่ารูปแบบข้อมูล ดังภาพ user type
  4. คลิกปุ่ม b00-1 เพื่อดูคำอธิบายสัญลักษณ์ ดังภาพ symbol

 

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:10 by Mesa_Sintobtong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ด้วยระบบ
"ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา"

              1

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เปิด Browser กรอกที่อยู่เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา https://library.wu.ac.th/

ภาพที่ 1

2. เลือกเมนู Media Sevice และเลือก บริการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์  

ภาพที่ 2

3. หน้า Media Services คลิกเลือกเมนู ขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ภาพที่ 3

4. หน้าระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4

5. กรอกชื่อ และรหัสผ่าน เพื่่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกตกลง

ภาพที่ 5

6. หน้าต้อนรับ แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน  เลือกแถบ ยืมพัสดุ แล้วคลิก บันทึกขอยืมพัสดุ

ภาพที่ 6

7. เข้าสู่หน้า บันทึกขอยืมพัสดุ กรอกรายละเอียดการขอยืม ตามแบบที่กำหนด  แล้วเลือกพัสดุที่ต้องการใช้  (หมายเลข 7.1)

ภาพที่ 7

8. เลือกพัสดุที่ต้องการใช้งาน จาก ประเภทพัสดุทั้งหมด หรือค้นจากคำค้น/ชื่อพัสดุ แล้วคลิกเลือกรายการที่ต้องการ (หมายเลข 8.1)

ภาพที่ 8

 

9. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ  เป็นหน้าสำหรับการตรวจสอบสถานะของพัสดุที่มีการในระบบเพื่อขอยืมใช้งาน

ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หัวหน้างาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาการอนุมัติการยืมพัสดุ โดยจะมีการตรวจสอบรายการพัสดุทุกวันทำการ ในเวลา 9.00 น.

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ยืม พิจารณาจากความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะต้องเป็นอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น แต่อนุโลมให้นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หรือมีผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์ยืมได้ และพัสดุไม่มีสถานะการยืม และพร้อมใช้งาน

ภาพที่ 9

10. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ หากรายการพัสดุได้รับอนุมัติให้ยืมได้  สถานะจะเป็น อนุมัติ (หมายเลข 10) และผู้ขอยืมคลิกดูรายละเอียดของพัสดุที่ืมได้ (หมายเลข 10.1)

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Somsak_Pratoomthong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการลงรับข้อสอบใน "ระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสาร"

ผังงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานรับแบบสำรวจข้อสอบและซองเอกสารต้นฉบับบรรจุข้อสอบจากเจ้าหน้าที่ ๆ มาส่งข้อสอบ

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุมาในแบบสำรวจข้อสอบให้ครบถ้วน หากพบว่าไม่ครบถ้วนให้สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ ๆ มาส่งข้อสอบ หรือประสานกับอาจารย์เจ้าของข้อสอบให้ทำการแก้ไข โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
    2.1  ตรวจสอบความถูกต้องรหัสวิชา ชื่อวิชาและวิชาเรียนร่วม (เป็นรายวิชาที่มีหลายรหัสแต่ใช้ต้นฉบับข้อสอบชุดเดียวกัน)
    2.2  ตรวจสอบวันเวลาที่สอบ ภาคการศึกษา ลักษณะข้อสอบ (ตรวจจากตารางสอบของศูนย์บริการการศึกษา)
    2.3  ตรวจสอบประเภทของข้อสอบ (เลือกตอบ/อัตนัย) และรายละเอียดเกียวกับกระดาษคำตอบหรือสิ่งที่ต้องการในการสอบ
           เพิ่มเติม เช่น กระดาษกราฟ เป็นต้น
    2.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นฉบับข้อสอบ
    2.5  ตรวจการลงนามของคณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าหลักสูตร
    2.6  ตรวจสอบการลงนามของอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานหลักสูตร
    2.7  ตรวจสอบการลงนามของผู้ส่งข้อสอบ
    2.8  ลงนามในช่องผู้รับข้อสอบ (เพื่อตรวจสอบกรณีที่ข้อสอบเกิดความผิดพลาด)

แบบสำรวจ

     กรณีที่แบบสำรวจและต้นฉบับข้อสอบไม่ถูกต้อง  ส่งคืนผู้ขอใช้บริการ แจ้งรายละเอียดความผิดพลาดในการกรอกแบบสำรวจและต้นฉบับข้อสอบ เมื่อผู้ขอใช้บริการแก้ไขถูกต้องแล้ว ดำเนินการลงรับในระบบขอใช้บริการ ในขั้นตอนต่อไป

3. การลงรับในระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
    3.1  ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบ https://clm-ppo.wu.ac.th/  แล้วทำการ Login ด้วย User Account และ Password ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
    3.2  คลิกปุ่ม Submit เพื่อเข้าระบบ

3.1

 

    3.3  เลือกเมนู “ข้อสอบรับเข้า” เพื่อทำการรับลงทะเบียนรับข้อสอบ

3.3

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Loesak_Mutichun

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

 

fes-flow

 

ขั้นตอนปฎิบัติงาน

1.เก็บรวมรวมข้อสอบเก่าในแต่ละปีการศึกษา

2.คัดแยกข้อสอบตามที่อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาระบุในใบปะหน้าข้อสอบ ดังนี้

     2.1 ทำลายข้อสอบ

     2.2 อนุญาตให้เผยแพร่

     2.3 ส่งข้อสอบคืนอาจารย์

1

3. เมื่อคัดแยกข้อสอบแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการดังนี้

     3.1 ข้อสอบที่ระบุในใบปะหน้าข้อสอบให้ทำลายข้อสอบ

           1) จัดทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผ่าน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา เพื่อขออนุมัติทำลายข้อสอบ ผ่านระบบ DOMS

           2) เมื่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการทำลายข้อสอบ

     3.2 ข้อสอบที่ระบุในใบปะหน้าข้อสอบอนุญาตให้เผยแพร่

           1) ดำเนินการสแกนข้อสอบเป็น PDF file           

2

 

3

           2) ตกแต่งไฟล์ข้อสอบให้คมชัด

6

           3) ส่งมอบ file ข้อสอบให้ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

    3.3 ข้อสอบที่ระบุในใบปะหน้าข้อสอบขอข้อสอบคืน

           1) จัดทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผ่าน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา เพื่อขออนุมติส่งข้อสอบคืนอาจารย์ทุกสำนักวิชา ผ่านระบบ DOMS

           2) เมื่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการส่งข้อสอบคืนอาจารย์ทุกสำนักวิชา

4. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผ่านหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา รับทราบ ผ่านระบบ DOMS

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:06 by Preecha_Rusmee

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

flowchart

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. บุคลากรใหม่ติดต่อห้องสมุด เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและบริการอื่นๆ 

2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสืบค้นข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate โดยเลือกเมนู "สืบค้นสมาชิก" หรือ ใส่รหัสสมาชิกในช่อง "โปรดระบุรหัสมาชิก" ระบบจะแสดงผลลัพธ์การสืบค้น ดังนี้ 

        2.1 กรณีมีข้อมูลสมาชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate จะปรากฎข้อมูลดังรูปภาพ

               12

 

        2.2 กรณีไม่มีข้อมูลสมาชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate 

             11

 

3. บุคลากรใหม่กรอกข้อมูลรายละเอียดบุคคลใน Google Forms 

              google sheet

              9

 

4. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบข้อมูลบุคลากรใหม่ใน Google Sheets

               7

 

5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบข้อมูลบุคลากรใหม่ในเว็บไซต์ Intranet.wu.ac.th เมนู "ค้นหาบุคลากร" ซึ่งอาจจะแสดงผลลัพธ์การค้นหา ดังนี้

        5.1 กรณีไม่มีข้อมูลสมาชิกในระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

               10

        5.2 กรณีพบมีข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คลิกชื่อเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลบุคคลเบื้องต้น

               1

       

        5.3 ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดบุคคลเบื้องต้นของบุคลากรใหม่

               2

 

6. เปิดระบบ WALAI AutoLib Ultimate โดยเลือกเมนู Patron Management  --> เมนูย่อย "จัดการข้อมูลสมาชิก

               8

 

Back to Top