ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Loesak_Mutichun

ผังงาน (Flow Chart)

 

fes-flow

 

ขั้นตอนปฎิบัติงาน

1.เก็บรวมรวมข้อสอบเก่าในแต่ละปีการศึกษา

2.คัดแยกข้อสอบตามที่อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาระบุในใบปะหน้าข้อสอบ ดังนี้

     2.1 ทำลายข้อสอบ

     2.2 อนุญาตให้เผยแพร่

     2.3 ส่งข้อสอบคืนอาจารย์

1

3. เมื่อคัดแยกข้อสอบแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการดังนี้

     3.1 ข้อสอบที่ระบุในใบปะหน้าข้อสอบให้ทำลายข้อสอบ

           1) จัดทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผ่าน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา เพื่อขออนุมัติทำลายข้อสอบ ผ่านระบบ DOMS

           2) เมื่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการทำลายข้อสอบ

     3.2 ข้อสอบที่ระบุในใบปะหน้าข้อสอบอนุญาตให้เผยแพร่

           1) ดำเนินการสแกนข้อสอบเป็น PDF file           

2

 

3

           2) ตกแต่งไฟล์ข้อสอบให้คมชัด

6

           3) ส่งมอบ file ข้อสอบให้ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

    3.3 ข้อสอบที่ระบุในใบปะหน้าข้อสอบขอข้อสอบคืน

           1) จัดทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผ่าน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา เพื่อขออนุมติส่งข้อสอบคืนอาจารย์ทุกสำนักวิชา ผ่านระบบ DOMS

           2) เมื่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการส่งข้อสอบคืนอาจารย์ทุกสำนักวิชา

4. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผ่านหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา รับทราบ ผ่านระบบ DOMS

Back to Top