รับชำระค่าปรับเกินกำหนดส่ง

Posted on Thu, 01/27/2022 - 10:32 by Nittaya_Thongpana

การชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งผ่าน e-Banking

     การชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งผ่าน e-Banking เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ในการรณรงค์งดการใช้เงินสด และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความรวดเร็ว มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าปรับของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อนำส่งรายงานสรุปการชำระค่าปรับฯ ไปยังส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างสมบูรณ์

1

 

Back to Top