Google form

Posted on Wed, 02/09/2022 - 11:46 by Ruchira_Tamram

การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าอบรมผ่าน Google Form ด้วย App AutoCrat

   01

      เป็นการสร้างเกียรติบัตรออนไลน์จากการลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละหลักสูตรต้องเข้าร่วมอบรมตามวัน และเวลาที่กำหนด ครบตามจำนวนโดยผู้ประสานงานหลักสูตรการอบรมแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและระยะเวลาในการเข้าอบรมในแต่ละครั้ง พร้อมดำเนินการจัดส่งแบบประเมินและแบบฟอร์มการขอรับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้ประเมินเรียบร้อยและกรอกข้อมูลรายละเอียดการออกเกียรติบัตรด้วยตนเอง ในรูปแบบของลิงค์หรือคิวอาร์โค้ต

Back to Top