การจัดทำสันหนังสือ

Posted on Mon, 03/07/2022 - 10:12 by Sujittra_Makmoak

การจัดทำสันหนังสือ

ภาพ

การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำสัน ติดสัน ติดใบกำหนดส่ง และพิจารณาหุ้มปก เป็นการเตรียมตัวเล่มทรัพยากรเพื่อการไห้บริการทรัพยากรสารสนเทศของตัวเล่มที่สมบูรณ์ ต้องมีการเตรียมตัวเล่มไห้ถูกต้องตามระบบ มีการทำสัน ติดสัน ติดใบกำหนดส่งและอื่นๆ เพื่อไห้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการ คู่มือนี้จะมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำสัน ติดสัน และติดใบกำหนดส่ง ให้กลับมีสภาพพร้อมใช้งาน

 

Back to Top