ผลิตสำเนาข้อสอบ

Posted on Thu, 01/13/2022 - 09:25 by Somsak_Pratoomthong

คำอธิบายศัพท์เฉพาะ

อาจารย์ผู้ควบคุมการผลิตสำเนา  หมายถึง อาจารย์ในสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้มาควบคุมการผลิตสำเนา

เครื่องผลิตสำเนาดิจิทัล Ricoh Pro 8310S  หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ดิจิทัลขาวดำระดับโปรดักชันสำหรับการผลิตงานพิมพ์ในปริมาณสูง มีฟังก์ชันพิมพ์ ถ่ายเอกสาร และสแกนเป็นมาตรฐาน  ที่เช่าจากบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

Posted on Thu, 01/13/2022 - 09:22 by Somsak_Pratoomthong

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทำให้การผลิตสำเนาข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคมีความแม่นยำถูกต้องชัดเจน ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
  2. ทำให้มีวิธีการป้องกันการเกิดความผิดพลาดหรือมีวิธีแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการผลิตสำเนาข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคได้อย่างถูกต้อง
  3. ทำให้มีแนวทางการให้บริการงานข้อสอบ เป็นไปในทิศทางและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนที่มีมาตรฐานร่วมกัน
Posted on Thu, 01/13/2022 - 09:21 by Somsak_Pratoomthong

ขอบเขตของคู่มือ

          คู่มือปฏิบัติงาน การผลิตสำเนาข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค ครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแต่ การนำต้นฉบับข้อสอบให้อาจารย์ผู้ควบคุมการผลิต ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของต้นฉบับไปจนถึงรายละเอียดของเนื้อหาข้อสอบ และส่งมอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตสำเนาข้อสอบนำไปสำเนาตามจำนวนชุดที่กำหนดโดยศูนย์บริการการศึกษา นำสำเนาข้อสอบมาตรวจทานกับต้นฉบับอีกรอบตรวจสอบจำนวนชุดข้อสอบ พร้อมบรรจุข้อสอบและกระดาษคำตอบ และการเก็บซองข้อสอบเข้าตู้เพื่อรอการส่งมอบให้กรรมกลางในวันสอบขั้นตอนต่อไป
 

Posted on Thu, 01/13/2022 - 09:17 by Somsak_Pratoomthong

ความสำคัญ/ความจำเป็น

          การผลิตสำเนาข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค การนำกระบวนการ ทฤษฎีระบบการผลิตสำเนามาใช้กำหนดขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตสำเนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานที่ออกมาอย่างสูงสุด เป็นทิศทางและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถควบคุณภาพของข้อสอบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการ วัสดุและเครื่องจักร หากขาดปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การผลิตข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งการผลิตสำเนาข้อสอบนั้นจะถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาในช่วงการจัดสอบกลางภาค - ปลายภาค 

          ดังนั้นการผลิตสำเนาข้อสอบจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถลดการสูญเสียทรัพยากร และป้องกันการเกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานได้

Posted on Wed, 01/12/2022 - 15:31 by Somsak_Pratoomthong

การผลิตสำเนาข้อสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          การผลิตสำเนาข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค มีกระบวนการและการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นทิศทางและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถควบคุณภาพของข้อสอบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการ วัสดุและเครื่องจักร หากขาดปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การผลิตข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลที่ออกมาอาจไม่สมบูรณ์ ซึ่งการผลิตสำเนาข้อสอบนั้นจะถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาในช่วงการจัดสอบกลางภาค - ปลายภาค 

          ดังนั้นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตสำเนาข้อสอบจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถลดการสูญเสียทรัพยากร และป้องกันการเกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานได้

ปกการผลิตสำเนาข้อสอบ

Back to Top