บริการห้องมินิเธียร์เตอร์

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:37 by Pichaiyut_Suwi…

บรรณานุกรม

 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ            อย่างอื่น พ.ศ. 2562. (2562). สืบค้นจาก 
          https://drive.google.com/file/d/1fUB9WrU_gvY-_xJx3ydaZ1bxRXqCVHU2/view

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563.                      (2563). สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1lLSQi3aofpERtvDVhazqhoy1vH1_1XRD/view

 

 

 

 

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:35 by Pichaiyut_Suwi…

ข้อมูลผู้เขียน

noi 

ชื่อ-สกุล : นายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์
 ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
 สังกัด :งานส่งเสริมการเรียนรู้
 ฝ่าย : ส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการศึกษา
 เบอร์โทรศัพท์ : 075673301
 E-mail : spichaiy@wu.ac.th

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:08 by Pichaiyut_Suwi…

ขอบเขตของคู่มือ

   คู่มือการปฎิบัติงานนี้ ครอบคลุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์บรรรสารและสื่อการศึกษา ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ เพื่อความบันเทิง เรียนรู้ทางการฟังเสียงและภาพ โดยมีกระบวนการ เริ่มตั้งแต่เปิดอุปกรณ์ เชื่อมต่อไปยังภาพและเสียงจาก Platfrom ต่าง ๆ ไปจนถึงเสร็จสิ้นการใช้งาน

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:32 by Pichaiyut_Suwi…

เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

 เงื่อนไข
 ห้องมินิเธียร์เตอร์ สามารถจองการใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ คือต้องจองผ่านเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถใช้งานได้
 

ข้อสังเกต

  1. เมื่อได้รับอนุมัติการใช้ห้องแล้ว ผู้ใช้งานควรนำไฟล์มาทดสอบก่อนการใช้งานล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความสะดวก 
  2. ควรติดต่อใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อความสะดวกในการให้บริการ 

ข้อควรระวัง 

1.ระบบแสงสว่าง ติดตั้งไว้เพื่อการชมภาพยนตร์ อาจจะสว่างไม่เพียงพอ ถ้ากรณีต้องการใช้เพื่ออบรมสัมมนาควรแจ้งนายช่างเทคนิคล่วงหน้าเพื่อเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มแสงสว่าง
   

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:14 by Pichaiyut_Suwi…

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกำกับดูแลและมีคณะกรรมการประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของศูนย์  และมีหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน ฐานข้อมูล  ให้บริการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ (ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2562, 2562) 
          1. ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
          2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
          3. ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา 
          4. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
โครงสร้างฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา  >> คลิกที่นี่ <<


           ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) บริการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ห้องประชุม ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม พื้นที่นั่งอ่าน และพื้นที่จัดกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น  2) ดูแลและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบทั้งฉบับพิมพ์ (Hardcopy) และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online Database)  แนะนำแหล่งจัดเก็บ เผยแพร่ และวิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย  3) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสำนักวิชาและหน่วยงานภายนอกเพื่อกำหนดหัวข้อและรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุภารกิจทั้ง 3 ด้าน ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาจึงแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 งาน ดังนี้
     1. งานบริการผู้ใช้ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแล และให้บริการห้องสมุดโดยภาพรวม  เช่น บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ การจองหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด การจัดการค่าปรับและหนี้สิน บริการห้องประชุม ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบสารสนเทศและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยภายในห้องสมุดให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น
     2. งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย ทำหน้าที่จัดหา รวบรวม วิเคราะห์แหล่งเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมแนะนำการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตงาน เช่น แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำการใช้โปรแกรมอ้างอิงบรรณานุกรม (Endnote) และบริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม  เป็นต้น
     3. งานบริการสารสนเทศเฉพาะทาง ทำหน้าที่จัดหา รวบรวม และเผยแพร่แหล่งทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตร  ทำให้หลักสูตรมีเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีความรอบรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย-ทันเหตุการณ์ โดยประสานอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดอบรมและแนะนำวิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น
     4. งานส่งเสริมการเรียนรู้ ทำหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะด้านการคิด พูด อ่าน เขียน พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นต้น
 

Back to Top