ดรรชนีวารสาร

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:27 by Kritsana_Satapong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการลงรายการดรรชนีบทความวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
WALAI AutoLib

index

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดทำดรรชนีบทความวารสารมีขั้นตอนการปฎิบัติงาน ดังนี้

1. รับวารสารจากงานลงทะเบียน

index

2. คัดเลือกบทความเพื่อจัดทำดรรชนีบทความวารสาร 

index

index

3.  อ่าน วิเคราะห์ และกำหนดหัวเรื่อง   โดยใช้คู่มือกำหนดหัวเรื่องจาก ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทย (Thai Subject Headings) เว็บไซต์  https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php

index

4. เข้าสู่  dashboard  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  WALAI AutoLib

index

5. เลือกวารสารที่ต้องการจัดทำดรรชนีบทความวารสาร 

index

index

จะปรากฎหน้าจอ Worksheet  การลงรายการบรรณานุกรมบทความวารสาร ซึ่งหน้าจอ Worksheet การลงรายการบรรณานุกรม
บทความวารสาร สามารถแบ่งหน้าจอการทางานออกเป็น 4 ส่วน

index

ส่วนแสดงข้อมูล  A : เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของวารสารที่ต้องการจัดทำดรรชนีบทความวารสาร ประกอบด้วย
รายละเอียดเบื้องต้นของวารสาร  ได้แก่ BIB ID, ISSN, เชื่อเรื่อง และข้อมูลตัวเล่ม 

index

ส่วนแสดงข้อมูล  B : ส่วนแสดงเมนูสำหรับการลงรายการบรรณานุกรมดรรชนีบทความวารสาร 

index

index

ส่วนแสดงข้อมูล C : ส่วนแสดงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นการลงรายการบรรณานุกรมบทความวารสาร  

index

Back to Top