หนังสืออภินันทนาการ

Posted on Fri, 02/18/2022 - 13:35 by Bootsakorn_Phe…

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

            ผังงาน        

ขั้นตอนปฎิบัตงาน

        รับทรัพยากรสารสนเทศจากฝ่ายบริหารนำหนังสือมาแกะกล่อง/ซองเอาหนังสือมาประทับตราอภินันทนาการจาก..พร้อมเขียนชื่อผู้อภินันทนาการแล้วนำมาเพิ่มข้อมูลทรัพยากร แหล่งอภินันทนาการลงฐานข้อมูล WALAI Autolib ดังนี้

1. เปิดโปรแรม WALAI Autolib ขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อมูลทรัพยากร แหล่งอภินัน ลงในฐานข้อมูล ดังภาพ

 

                     ตา 1

 

2. ดับเบิ้ลคลิกที่ โปรแกรม WALAI Autolib หน้าจอจะแสดงขึ้นมา ดังภาพ

 

                     ตา 2

 

3. กด Yes หน้าจอจะแสดงขึ้นมาให้ใส่ Username Password ดังภาพ

 

                    ตา 3

 

4. กด Login หน้าจอจะแสดงขึ้นมาให้เลือก ดังภาพ

                  

                ตา 4

 

5. เลือกที่ Acquisition หน้าจอจะแสดงขึ้นมาให้เลือกตรงรายการขออภินันทนาการ หนังสือขอบคุณ ดังภาพ

 

               ตา 5

 

6.  คลิคเลือกตรงรายการหนังสือขอบคุณหน้าจอจะแสดงขึ้นมา ดังภาพ

 

              ตา 6

 

7. เลือกที่เพิ่มหรือที่เครื่องหมาย + หน้าจอจะแสดงขึ้นมา ดังภาพ

 

               ตา 7

 

Posted on Thu, 02/10/2022 - 16:34 by Bootsakorn_Phe…

การลงรายการบรรณานุกรมหนังสืออภินันทนาการเบื้องต้นลงฐานข้อมูล WALAI Autolib

1

 เป็นการลงรายละเอียดข้อมูลทางบรรณานุกรมเบื้องต้นหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการลงฐานข้อมูล WALAI Autolib เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นและยังบอกถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัตงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย

Back to Top