การทำงานในระบบ e-Template

Posted on Wed, 04/20/2022 - 15:58 by Thoranid_Harnchai

คู่มือการปฏิบัติงานระบบ e - Template

                e-Template เป็นระบบที่รวบรวมแม่แบบหรือ Template สนับสนุนการจัดทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอ หรือจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยรูปแบบที่ช่วยในการทำงานนั้นสามารถดาวโหลดนำไปใช้งานได้ทันที เมื่อได้ไฟล์งานที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้เพียงแต่นำข้อมูลที่ต้องการใส่ใน Template หรือ แม่แบบแล้วจัดวางตามตำแหน่งที่ต้องการพร้อมกับบันทึกชิ้นงานเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน Template หรือแม่แบบจะช่วยลดระยะเวลาอีกทั้งทำให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

               คู่มือการจัดการระบบ e-Template นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการแหล่งเก็บรวมรวมกราฟิกดังกล่าว เพื่อการนำเข้าข้อมูล กราฟิก และการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

Back to Top