การซ่อมแซม

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Sujittra_Makmoak

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

          ข                              

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1.รับหนังสือส่งซ่อมจากงานบริการผู้ใช้เพื่อนำมาซ่อมแซม และพิจารณสภาพการชำรุด

234

2. เข้าสู่หน้า Dashboard ในระบบของ Walai AutoLib เพื่อเปลี่ยนสถานะของทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด

หน้าจอ

3.เลือกเมนูสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม ระบบWalai AutoLib 

จอสืบ

2.2. จาก สถานะทรัพยากร   ให้เปลี่ยนสถานะจาก Available

หน้าสืบ

2. เปลี่ยนสถานะข้อมูลทรัพยากรใน เป็น Repaired บันทึก พร้อมออกจากระบบ กระบวนการนี้เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบจากหน้าสืบค้นว่าทรัพยากรสารสนเทศเล่มนี้ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่สามารถใช้งาน หรือยืมได้ในขณะนี้ 

สืบค้น รี

3. นำทรัพยากรสารสนเทศ ที่เปลี่ยนสถานะแล้ว มาพิจารณาเพื่อแยกประเภทการซ่อม

     สภาพของทรัพยากรสารสนเทศ  อยู๋ในสภาพ  ชำรุดน้อย เช่น หน้าหลุดขาดหาย กาวหลุด

รุ

 หรือสภาพอยู่ในลักษณะ ชำรุดมาก เช่น ปกหลุดจากตัวเล่ม หน้าฉีกขาดหาย

ชำ

4. หลังจากนั้นจัดเตรียมตัวเล่ม โดยการเจาะตัวเล่ม ตามขนาดของหนังสือ เช่น ขนาดเล็ก เจาะ 3 รู ขนาดกลาง 4 รู และขนาด A4 เจาะ 5 รู

เจาะ

    เมื่อเจาะตัวเล่มแล้ว ใช้ค้อนทุบบริเวณที่เจาะ ไห้ยุบ

ค้อน

5. เย็บตัวเล่ม จากรูที่ 2 ไปด้านข้าง แล้วกลับมายังรูที่2 ไปยังรูที่ 3 ย้อนกลับมาที่รูที่ 2 อีกครั้ง มัดไห้ตึงแล้วตัดด้ายออก

Back to Top