งานจดหมายเหตุและคลังสารสนเทศ

Posted on Tue, 05/10/2022 - 09:19 by Nassara_Jampaklai

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline

cover_timeline

        อธิบายขั้นตอนและวิธีการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอสารสนเทศจดหมายเหตุ (Archive) ในรูปแบบไทม์ไลน์เว็บแอปพลิเคชั่น (Timeline Web Application) บนพื้นฐานของการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) เนื้อหาในเว็บไซต์นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการ การดำเนินงาน เหตุการณ์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดขึ้น (Chronological order) และจัดเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ (Category) การนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถตอบสนองและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันหรือส่งต่อความทรงจำกับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย  

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:03 by Nassara_Jampaklai

การแปลงเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล

             งานจดหมายเหตุและคลังสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการจัดการเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษา จัดเก็บ เผยแพร่และให้บริการผู้ใช้ กระบวนงานที่งานจดหมายเหตุฯ ได้นำมาใช้ได้แก่ การอนุรักษ์ สงวนรักษาและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ด้วยวิธีการแปลงเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นกระดาษให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อเป็นการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายในระหว่างหยิบจับเอกสารต้นฉบับ และเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงการแบ่งปันหรือใช้ข้อมูลร่วมกันได้

      cover

Back to Top