วลัยลักษณ์สู่สังคม

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:29 by Kraisorn_Saivaree

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

ในการดำเนินงานผลิตรายการ "วลัยลักษณ์สู่สังคม" มีหน่วยงานร่วมผลิตรายการ 3 หน่วยงานคือ

  •  ศูนย์บริการวิชาการ ทำหน้าที่อำนวยการผลิต ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดนครศรีธรรมราชออกอากาศรายการ "วลัยลักษณ์สู่สังคม"
  •  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประสานงานตรวจสอบตารางงานและลงตารางงานเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการถ่ายทำและถ่ายทำรายการ  รวมทั้งการตัดต่อจนเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่อ เผยแพร่ทาง Social media Facebook และ ช่อง Youtube รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม
  • ส่วนสื่อสารองค์กรทำหน้าที่ดำเนินรายการเป็นพิธีกร และ เผยแพร่วีดิทัศน์ทางช่อง WALAILAK CHANNEL

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ศูนย์บริการวิชาการประสานงานแจ้งกำหนดการผลิตรายการโดยกำหนดประเด็นเนื้อหาการถ่ายทำและวัน - เวลาสถานที่บันทึกรายการ

ins5

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ทำหน้าที่อำนวยการผลิต ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้

      - จัดทำเนื้หา

      - จัดทำโครงร่างเพื่อความลื่นไหลของเนื้อหา

      - จัดทำ Story board

      - จัดทำสคริปต์ (ร่วมกับส่วนสื่อสารอง์กร)

      - ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกอากาศรายการ "วลัยลักษณ์สู่สังคม"

2.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประสานงานตรวจสอบตารางงานและลงตารางงานเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการถ่ายทำดังมีรายละเอียดดังนี้

     - เตรียมสถานที่ถ่ายทำ  ถ่ายทำใน Studio และถ่ายทำนอกสถานที่

     - เตรียมวิธีการถ่ายทำและบันทึกเสียง

     - ตรวจสอบความพร้อมและเตรียมอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ เช่น กล้อง ขาตั้งกล้อง จอภาพ โคมไฟ เป็นต้น

     - เตรียมความพร้อมของคณะทำงาน  

3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและคณะทำงานบันทึกรายการตามกำหนดการที่ศูนย์บริการวิชาการประสานงาน

ins1

     3.1 กรณีถ่ายทำในห้อง Studio ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

          - องค์ประกอบฉาก

          - แสง

          -  ลักษณะการถ่ายทำของกล้อง

          -  เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายทำ

          - ความต่อเนื่องของวีดิทัศน์

     3.2 กรณีถ่ายทำนอกสถานที่ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

          -  สำรวจสถานที่

          - ประชุมทีมงานและเตรียมอุปกรณ์

          - เตรียมการถ่ายทำ

          - ถ่ายทำ

          - เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายทำ

          - ความต่อเนื่องของวีดิทัศน์

4. เตรียมข้อมูลภาพประกอบรายการจากคลังวิดีโอและขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือถ่ายเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดต่อต่อไป

ins3

5. เข้าสู่กระบวนการตัดต่อ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ การตัดต่อที่ดีจะทำให้วีดิทัศน์มีความน่าสนใจ ขั้นตอนนี้จึงต้องมีความถูกต้องและพิถีพิถัน

Back to Top