ห้องประชุม 4

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:27 by Nattapol_Jantana

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

Nattapol.drawio

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมจาก intranet

    1.1 เลือกเมนู e-Booking หรือ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

 

1.5

     1.2 เข้าสู่ Dashboard ของระบบ e-booking

     1.3 เลือกเมนู "รายการจองห้อง"

     1.4 เลือกวันที่ อาคาร ห้องที่ต้องการตรวจสอบการจองห้อง 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้งานระบุในระบบ หากผู้ใช้งานไม่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ชัดเจน อาจจะสอบถามความชัดเจนเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ

3. เปิดเบรคเกอร์ ที่สวิตช์ Main Breaker ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ด้านหลังของห้องประชุม  โดยให้เบรคเกอร์ อยู่ตำแหน่ง ON  จนกระทั่งมีไฟแสดงสถานะการทำงาน เป็นสีเขียว แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงสถานะปรากฎ ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบที่เต้ารับแล้วหรือไม่

      1                                         

4. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่่งอยู่บนโต๊ะวิทยากรหรือผู้สอน ติดตั้งอยู่บนเวทีด้านหน้าห้องประชุม โดยกดปุ่ม power ให้สังเกตไฟแสดงสถานะการทำงาน หากไฟแสดงสถานะปรากฎขึ้น แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงให้ตรวจสอบว่าสายไฟ AC ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าได้เสียบปลั๊กที่เต้ารับแล้วหรือไม่ 

    2           3                            

5. เปิดเครื่องฉาย (Projector) โดยการกดปุ่ม ON ที่รีโมต โดยให้รีโมตชี้ไปที่เครื่อง เมื่อภาพปรากฎบนจอ แสดงว่าระบบภาพใช้งานได้ปกติ  หากเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบสายสัญญาณภาพว่าอยู่สภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

4

6. ตรวจสอบไมโครโฟนว่าระบบเสียงทำงานหรือไม่  หากไม่ทำงานให้ตรวจสอบสวิทช์ให้อยู่สถานะ ON  พร้อมกับตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ต่อกับไมโครโฟนว่าปกติหรือไม่ 

7. หากมีการขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม หรือมีการแบ่งห้องประชุม เป็นห้องประชุม 2 ห้อง เช่น เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visual)  Notebook ให้ติดตั้งเพิ่มเติมตามลักษณะของอุปกรณ์นั้น ๆ หรือจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจำนวนของห้องประชุม

8. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน  ให้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด โดยเรียงจากการปิดเครื่องฉายภาพ (Projector)  เครื่องคอมพิวเตอร์ เบรคเกอร์       

     หากไม่สามารถแก้ไขอุุปกรณ์ขณะใช้งานได้  ให้ติดต่อนายช่างเทคนิคประจำอาคาร (ณัฐพล  จันทนา 0842415399)

Back to Top