เงินสดย่อย

Posted on Wed, 03/16/2022 - 15:21 by Boonpen_Chootong

ผังการยืมเงินสดย่อย

ผังยืมเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เมื่อเรื่องอนุมัติแล้ว ให้ทำเรื่องขอยืมเงินสดย่อย เอกสารประกอบ ได้แก่ เรื่องที่อนุมัติผ่านระบบ WU DOMS + TOR + ใบยืมเงินสดย่อย (ภาคผนวก2) ส่งเอกสารให้พนักงานธุรการของฝ่ายบริหารฯ

พิมพ์หนังสือนุมัติ

                                        ตัวอย่างภาพ พิมพ์เอกสารหนังสืออนุมัติ ในระบบ WU DOMS

พิมพ์TOR

                                                                                  ตัวอย่างภาพ พิมพ์ TOR 

     1.1 ส่งเอกสารใบยืมเงินสดย่อยกับพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ หลักฐานการยืมเงิน ได้แก่ ใบยืมเงิน + หนังสืออนุมัติจากระบบ WU DOMS + TOR 
     1.2 พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ ดำเนินการโอนให้ตามหมายเลขบัญชีในใบยืมเงินสดย่อย

ใบยืมเงินสด
                                                                        ตัวอย่างภาพ ใบยืมเงินสดย่อย

Back to Top