การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:23 by Jariya_Rattanapan

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการเตรียมตัวเล่มวารสารภาษาไทยก่อนให้บริการผู้ใช้

ผังงานการเตรียมตัวเล่มวารสารภาษาไทยก่อนให้บริการผู้ใช้

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอนดังรายละเอียด

่J1

J2

J3

J4

J5

Y4

 

Y7

Y8

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Ruchira_Tamram

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน(ผังงานหลัก)

ผังงาน : การรายงานผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

01 ขั้นตอนหลัก

02

2. เข้าระบบบริหารจัดการดิจิทอล WU DOMS ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

02

4. เข้าระบบบริหารจัดการพัสดุ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.  สั่งพิมพ์เป็นเอกสาร พร้อมนัดหมายคณะกรรมการตรวจนับ และลงนามในเอกสาร 

03

6.  บันทึกรายการในสมุดสีเขียว พร้อมทำสำเนาเอสการและเก็บเข้าแฟ้ม ส่งต้นฉบับฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.  จบการทำงาน

 

 

 

 

 

 

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Bootsakorn_Phe…

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศก่อนให้บริการผู้ใช้


                          4              

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสภาพตัวเล่ม ก่อนดำเนินการจัดส่งให้งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

    1.1  ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของตัวเล่มเพื่อตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของหนังสือสมบูรณ์ที่จัดหาเข้าห้องสมุด  หากมไ่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน ถูกต้องจะจัดส่งเปลี่ยนร้านค้าที่ซื้อมา   (ดังภาพ)
         

       เช็คหน้า    

                                                                       ภาพที่ 1 ตรวจความสมบูรณ์ของตัวเล่ม              
                                                                 
      2. ประทับตรา มวล. จำนวน 4 ตำแหน่ง (ต้องประทับมุมขวามือด้านบน) ประกอบด้วย 

           ตำแหน่งที่ 1 หน้าชื่อเรื่อง หากเป็นหนังสือใหม่ต้องเขียนชื่ออาจารย์ผู้สั่งซื้อ และราคา ในหน้าปกใน
           ตำแหน่งที่ 2 หน้าลับเฉพาะตามที่ห้องสมุดกำหนด
           ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งสันตรงกลางตัวเล่ม
           ตำแหน่งที่ 4 หน้าสุดท้ายของตัวเล่ม  (ดังภาพ)
           

       2

                                                                         ภาพที่ 2 ประทับตราหน้าชื่อเรื่อง

        2

                                                            ภาพที่ 3 ประทับตรา หน้าห้องสมุดกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        สันตรงกลาง 

                                                                     ภาพที่ 4 ประทับสันตรงกลางตัวเล่ม
 

        หน้าสุดท้าย

                                                         ภาพที่ 5 ประทับตราตรงหน้าสุดท้ายของตัวเล่ม                                                     

 2.1 ประทับตราวันที่.. (หน้าที่มีรายละเอียดหนังสือ)

       ประทับวันที่ในหน้าพิมพลักษณ์ หรือหน้าที่มีรายละเอียดหนังสือ (หน้าบรรณานุกรม) หากเป็นหนังสือภาษาไทย :ใช้ตัววันที่ภาษาไทย
ถ้าตัวเล่มเป็นภาษาอังกฤษ : ใช้ตัววันที่ภาษาอังกฤษ  (ดังภาพ) 
 

         ตา19 

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Suwat_Kertmanee

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการยืม (Flow Chart) 

การยืม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การยืม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ WALAI AutoLib Ultimate สำหรับฟังก์ชั่น Circulation

1.เข้าสู่หน้า Dashboard อัตโนมัติของระบบห้องสมุด WALAI AutoLib

    

1

       

         - เลือกเมนู 'Circulation' และเลือกเมนูย่อย 'ยืม' ไปที่ 'ยืมปกติ'

21

        - หรือ เลือกที่ ไอคอนสัญลักษณ์รูปยืม

รูปที่ 3

 

2.รับบัตรประจำตัวสมาชิกเพื่อทำการอ่านเลขบาร์โค้ดรหัสสมาชิกในระเบียบสมาชิก

รูปที่ 4               รูปที่ 2.1

 

3.ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่จะยืมให้ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวและหน้าตากับรูปถ่ายในระบบ WALAI.

 

111

4.เมื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิกว่าถูกต้อง ( ไม่มีค่าปรับสะสมเกินกำหนด/ไม่มีหนังสือค้างส่ง) รับตัวเล่มรายการหนังสือ (หนังสือ / วารสารล่วงเวลา) และให้ตรวจสอบตัวเล่มหนังสือแต่ละรายการว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกครั้ง และเป็นไปตามสิทธิการยืมตามประเภทของสมาชิก

      รูปที่ 6

 

5.เมื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อย ก็ให้ทำการอ่านเลขบาร์โค้ดของรายการหนังสือประเภทนั้น ๆ (ซึ่งจะอยู่ที่ปกด้านหลัง)

     รูปที่ 7

 

6.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือในระบบ WALAI.  ทำการปั๊มวันกำหนดส่งบนใบกำหนดส่ง (ซึ่งจะอยู่ปกหลังด้านใน) ให้ถูกต้องตรงกับวันที่ปรากฎอยู่ในหน้าจอของระบบ

      4

           ประทับตราวันที่กำหนดส่ง (ตามสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภท)

Back to Top