ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:23 by Jariya_Rattanapan

ผังงานการเตรียมตัวเล่มวารสารภาษาไทยก่อนให้บริการผู้ใช้

ผังงานการเตรียมตัวเล่มวารสารภาษาไทยก่อนให้บริการผู้ใช้

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอนดังรายละเอียด

่J1

J2

J3

J4

J5

Y4

 

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

Y16

Y17

J15

J16

J17

J18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top