คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:28 by Jariya_Rattanapan

คำถาม    เหตุใดวารสารในระบบ WALAI AutoLib จึงไม่มีตัวเล่มในชั้นวารสาร?

คำตอบ   1. มีการนำวารสารออกไปจากชั้นวารสารโดยไม่มีการยืมตามระบบของ WALAI AutoLib

               2. วารสารหาย อาจเนื่องมาจากผู้ใช้บริการยืมวารสารนั้นไปแล้วทำให้สูญหาย

                   และยังไม่ได้ทำการแจ้งตามระบบเพื่อจัดซื้อมาแทนฉบับเดิม

               3. มีการนำวารสารออกจากชั้น แล้วนำไปรวมไว้กับวารสารชื่ออื่น 

               4. มีการนำวารสารออกจากชั้น แล้วไม่ได้นำมาเก็บไว้ที่เดิม


คำถาม    เหตุใดตัวเล่มวารสารจึงไม่มีในชั้นวารสารอย่างต่อเนื่อง?

คำตอบ   1. สำนักพิมพ์ส่งวารสารให้ไม่ครบตามระยะเวลาการออก 

               2. สำนักพิมพ์หยุดการพิมพ์วารสารในชื่อนั้น  


คำถาม    เหตุใดวารสารบางฉบับที่มีในระบบ WALAI AutoLib เมื่อนำมายืมในระบบ WALAI AutoLib จึงไม่สามารถยืมตามระบบได้? 

คำตอบ   1. เนื่องจากติดระบบ RFID ไม่ถูกต้อง

               2. วารสารบางฉบับไม่อนุญาตให้ยืม

               3. มีความผิดพลาดในการลงรายการ


 

 

Back to Top