ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:36 by Jariya_Rattanapan

Jaya

          ชื่อ-สกุล :  นางสาวจริยา รัตนพันธุ์ 

          ตำแหน่ง :  พนักงานธุรการ 

          สังกัด :  งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและฐานข้อมูลออนไลน์

          ฝ่าย  :  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

          เบอร์โทรศัพท์  :  075-673354 

          E-mail :  rjariya@wu.ac.th     

          Facebook : Jari Rtp 

 

 

 

 

คลิปแนะนำมุมวารสาร
 

มุมวารสารบันเทิง บริเวณชั้น 1

มุมวารสารวิชาการใหม่  บริเวณชั้น 1

มุมวารสารวิชาการล่วงเวลา บริเวณชั้น 3

Back to Top