งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

Posted on Thu, 05/05/2022 - 09:34 by Kaitisak_Biraham

คู่มือการใช้งานห้อง Smart Classroom อาคาร ST

99อาคาร ST ใช้ในการเรียนการสอนและประชุม อบรม สัมนา ซึ่งมีห้องทั้งหมด 72 ห้อง

Posted on Sat, 05/14/2022 - 09:49 by Thanachai_Kumsamarn

การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

           อธิบายรายละเอียดของการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นห้องประชุม มีขนาดความจุ 29 ที่นั่ง ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองรับการประชุม  การประชุมสื่อสารทางไกล การอบรมต่างๆ คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนให้บริการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบรายละเอียดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ระเบียงบรรณ 2
 

Posted on Wed, 05/18/2022 - 13:39 by Wirat_Chimsud

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้อง Smart Classroom ระดับ Intermediate อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

        รูป

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้อง Smart Classroom ระดับ Intermediate อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

                                           

Posted on Mon, 05/23/2022 - 15:54 by Nattapol_Jantana

การใช้งานห้องเรียนพาโนรามา อาคารเรียนรวม6(ST)

รูป 1   บอกรายละเอียดของสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และวิธีการใช้งานของห้องเรียนพาโนรามา อาคารเรียนรวม6(ST)

Posted on Tue, 05/24/2022 - 09:50 by Mesa_Sintobtong

การใช้งาน Apple TV ในห้องบรรยาย Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6

        คู่มือการใช้งาน Apple TV ในห้องบรรยาย Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์ในระบบ I OS ของผู้ที่มาใช้บริการห้องบรรยาย Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6 เพื่อนำเสนองาน หรือถ่ายทอดหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไอโฟน ไอแพด สำหรับใช้ในการเรียน การสอน แก่อาจารย์ นักศึกษา นายช่างเทคนิคที่ประจำงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน และใช้งานได้ราบรื่น

ป้ายชื่อเรื่อง

Posted on Tue, 05/24/2022 - 11:56 by Benja_Puripongsatorn

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียง ณ โถงกลางอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีลักษณะเป็นลานว่าง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเวทียกระดับด้านหน้า สามารถรองรับ การประชุม การจัดบูธแสดงผลงาน การจัดเลี้ยง และกิจกรรมต่าง ๆ

คู่มือนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานทดแทน  ได้เกิดความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้

หน้าปก

Posted on Fri, 03/10/2023 - 10:24 by Prajak_Sooksaen

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัดซึ่งเป็นห้องสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการหลักสูตรกายภาพบำบัด ตั้งอยู่ในอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 คู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นคู่มือให้นักวิทยาศาสตร์และพนักงานห้องทดลองของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ดูแลสำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาขณะใช้งานได้  และช่วยลดภาระของช่างเทคนิคประจำอาคาร

รูป

Posted on Thu, 03/16/2023 - 14:00 by Oayporn_Singpoungrab

การใช้งาน โปรแกรม Q-Sys UCI Viewer 9.2.1 เพื่อควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องบรรยายแบบ Smart Classroom อาคารเรียนรวม6

         

1

          อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Q-Sys UCI Viewer 9.2.1 เพื่อควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    ของอาคารอาคารเรียนรวม6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกติดตั้งมากับระบบประกาศเสียงตามสาย และนำฟังก์ชั่นเสริมมาใช้ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

          คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Q-Sys UCI Viewer 9.2.1  เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องบรรยายแบบ Smart Classroom อาคารเรียนรวม6  จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานควบคุมสั่งการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์     สำหรับให้บริการงานการเรียนการสอน ประชุมและอบรมสัมมนา เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานทดแทน ให้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Posted on Fri, 01/21/2022 - 11:47 by Pongsuwan_Kaewthong

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นห้องสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ในอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 คู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นคู่มือให้นักวิทยาศาสตร์และพนักงานห้องทดลองของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ดูแลสำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาขณะใช้งานได้  และช่วยลดภาระของช่างเทคนิคประจำอาคาร

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์

 

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:07 by Kraison_Kaewoudom

วิธีใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารวิชาการห้องประชุม 60 ที่นั่ง

ห้องประชุม 60 ที่นั่งอาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นห้องประชุมที่เน้นใช้งานสำหรับการจัดประชุมสัมมนา การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นกิจกรรมของสำนักวิชาเป็นหลัก โดยห้องประชุม 60 ที่นั่ง  อยู่ในอาคารวิชาการ 1 - 4 และอาคารวิชาการ 7-8  ตั้งอยู่บริเวณห้องแรกด้านหน้าของอาคาร ชั้น 1 โดยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โต๊ะเก้าอี้ไมค์ชุดประชุม  และห้องประชุมจะบุด้วยวัสดุซับเสียงอย่างดีป้องกันเสียงก้องและเสียงสะท้อนรวมจากการใช้งานของอุปกรณ์  และมีระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และรวมถึงการบริการชุดประชุมทางไกลด้วยการทำเป็นระบบ Video Conferences และใช้งานผ่าน zoom meeting และแอฟพลิเคชั่นอื่น ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารช่วยให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  คู่มือนี้จะอธิบายการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 60 ที่นั่ง ของทุกอาคาร

1

 

Back to Top