การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

Posted on Fri, 03/10/2023 - 10:24 by Prajak_Sooksaen

อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัดซึ่งเป็นห้องสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการหลักสูตรกายภาพบำบัด ตั้งอยู่ในอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 คู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นคู่มือให้นักวิทยาศาสตร์และพนักงานห้องทดลองของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ดูแลสำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาขณะใช้งานได้  และช่วยลดภาระของช่างเทคนิคประจำอาคาร

รูป

Back to Top