ภาพยนตร์

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:02 by Pichaiyut_Suwi…

การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีหน้าที่ให้บริการสื่อสารสนเทศด้านต่างๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลาย  และมีพื้นที่ให้บริการสำหรับการเรียนรู้  รวมทั้งกิจกรรมด้านต่างๆ รวมถึงสิ่งบันเทิงเพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย  ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีห้องบริการจัดฉายภาพยนตร์เรียกว่า มินิเธียเตอร์ (Mini theater) ซึ่งได้ติดตั้งระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการใช้งานประชุม สัมมนา และจัดฉายภาพยนตร์  เป็นต้น 

noi
Back to Top