อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:28 by Pongsuwan_Kaewthong

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการสาธิตพยาบาล

ผังงาน

คลิปแนะนำขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการสาธิตพยาบาล

1. รับเรื่องการขอใช้บริการห้องจากนักวิทยาศาสตร์พร้อมรายละเอียด จากบันทึกข้อความผ่านระบบ DOMS  

1

 

2. เตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ตามที่ได้รับการประสานงาน

3. เปิดระบบไฟฟ้า

3.1 เปิดสวิตช์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่จัดวางอยู่ด้านขวามือของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ โดยการกดปุ่มพร้อมกัน 2 ปุ่ม (ภาพ 3.1.1) ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งมีเสียงเตือน 1 ครั้ง ปรากฏไฟสีเขียวพร้อมทำงาน (ภาพ 3.1.2) หากไฟสีเขียวไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องสำรองไฟซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น 

   1  1

                                      (ภาพ 3.1.1)                                                                               (ภาพ 3.1.2)

3.2 เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าเพื่อเปิดระบบไฟฟ้าให้ครบทั้ง 4 ตัว ซึ่งอยู่ขวามือตู้ควบคุม (ภาพ 3.2)

1  

                                           (ภาพ 3.2)

3.3 เปิดสวิตช์เมนควบคุมระบบไฟฟ้าหลักในตู้ควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ON  (ภาพ 3.3.1) ไฟแสดงสถานะการทำงานโดยสังเกตุตัวเลขระดับแรงดันให้อยู่ที่ 220 - 230 V  แสดงว่าระบบไฟฟ้าพร้อมทำงาน (ภาพ 3.3.2) หากไฟแสดงสถานะ 220 - 230 V ไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังสวิตช์เมนควบคุมระบบไฟฟ้าหลักซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น 

              1                                    1

                                                  (ภาพ 3.3.1)                                                                                       (ภาพ 3.3.2)

4. เปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์  

4.1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (ภาพ 4.1.1) เปิดจอคอมพิวเตอร์ (ภาพ 4.1.2) ที่โต๊ะบรรยาย ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินปรากฏแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน หากไฟสีน้ำเงินไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์และหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น 

Back to Top