รายงานประจำปี

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:15 by Narisa_Buachoey

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการออกแบบรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Narisa-flowchart

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การออกแบบรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แบ่งการทำงานออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ

1. ประสานงานกับส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบรายงานประจำปี

    1.1 นัดหมายวัน/เวลา ที่จะให้บริการออกแบบรายงานประจำปี และลงเวลาในตารางนัดหมาย
    1.2 ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบทั้งหมดที่ใช้ในรายงานประจำปีร่วมกับส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
    1.3 สรุป Concept ที่จะใช้ในการออกแบบของรายงานประจำปี กับส่วนแผนงานและยุทธศาตร์ 


2. จัดการข้อมูลและภาพประกอบให้ตรงกับ Contents ของรายงานประจำปี

รูปที่ 1 - ก่อนจัด file ข้อมูล

1

 

รูปที่ 2 - หลังจัด file ข้อมูล ให้ตรงกับ Contents

2

 


3. ออกแบบปกหน้า / ปกหลัง

            ออกแบบปกหน้า / ปกหลัง โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator

ps-ai

3.1 โปรแกรม Adobe Photoshop  คือโปรแกรมสำหรับตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ  สามารถตัดต่อภาพ เปลี่ยนแปลงสีของภาพ สร้างภาพได้อย่างอิสระ มีการแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer และเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกัน สามารถเพิ่มเติมข้อความ และใส่ effect ของข้อความได้ 

โปรแกรม Adobe Photoshop มีเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการออกแบบปกรายงานประจำปี โดยส่วนประกอบของโปรแกรม มีดังนี้

1. แถบเมนู คือกลุ่มเมนูที่รวบรวมคำสั่งต่างๆเพื่อควบคุมการทำงานกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
       1.1 Menu file คือแถบชุดคำสั่งสำหรับการจัดไฟล์ภาพ
       1.2 Menu Edit คือแถบชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขปรับแต่งภาพชนิดงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เช่น การปรับขนาดของภาพ การคัดลอกภาพ การมองภาพ การย้อนกลับการทำงาน เป็นต้น
       1.3 Menu Image คือแถบชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่จัดการและปรับแต่งไฟล์ภาพ เช่น สี แสง ปรับแต่งภาพ ความคมชัด ปรับเปลี่ยนโหมดให้เป็นขาวดำ เป็นต้น
       1.4 Menu Layer คือแถบชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่จัดการต่าง ๆ ของ Layer เช่น การลบ เพิ่มLayer และการย้ายตำแหน่งลำดับของ Layer เป็นต้น
       1.5 Menu Select คือแถมชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่จัดการกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่แบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ร่วมกับคำสั่งอื่น เช่น เลือกพื้นที่เพื่อย้ายตำแหน่ง เลือกพื้นที่เพื่อเปลี่ยนสี เป็นต้น
       1.6 Menu Filter คือแถบชุดคำสั่งที่ใช้ effect พิเศษให้กับวัตถุ
       1.7 Menu 3D คือ แถบชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างภาพแบบสามมิติ
       1.8 Menu View คือคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งแก้ไขและแสดงผลให้หน้าจอโปรแกรม เช่น บรรทัดและการย่อ/ขยาย ของมุมภาพ
       1.9 Menu Window คือแถบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและการซ่อนของแถบเครื่องมือต่าง ๆ

2. เมนูของพื้นที่ทำงาน Panel menu
       Panel เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรือคำสั่งควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้สำหรับเลือกสี  พาเนล Layers ใช้สำหรับจัดการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงตำแหน่งที่ชี้เมาส์ รวมถึงขนาด/ตำแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว้

3. พื้นที่ทำงาน Stage หรือ Panel
       เป็นพื้นที่ว่างสำหรับแสดงงานที่กำลังทำอยู่ 

Back to Top