การออกแบบรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:11 by Narisa_Buachoey

รายงานประจำปี (Annual Report) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน ผลการดำเนินงานในรอบปี ข้อมูลเชิงสถิติ สารสนเทศที่สำคัญ และตลอดจนแสดงงบการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้นฉบับรายงานประจำปีจัดทำขึ้นโดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง  และส่งข้อมูลมาให้งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทำหน้าที่ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม น่าสนใจ และเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

cover

Back to Top