ระบบปรับอากาศ

Posted on Fri, 04/29/2022 - 14:27 by Thawatchai_Praduu

การเปิด–ปิด Chiller (York) แบบ Manual กรณีสั่งงานผ่านระบบอัตโนมัติขัดข้อง

2

อธิบายขั้นตอนและรายละเอียด การเปิด - ปิด Chiller (York) แบบ Manual เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีการสั่งงานผ่านระบบอัตโนมัติไม่สามารถสั่งงานได้

Back to Top