งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

Posted on Tue, 05/24/2022 - 11:56 by Benja_Puripongsatorn

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียง ณ โถงกลางอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีลักษณะเป็นลานว่าง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเวทียกระดับด้านหน้า สามารถรองรับ การประชุม การจัดบูธแสดงผลงาน การจัดเลี้ยง และกิจกรรมต่าง ๆ

คู่มือนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานทดแทน  ได้เกิดความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้

หน้าปก

Posted on Fri, 03/10/2023 - 10:24 by Prajak_Sooksaen

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัดซึ่งเป็นห้องสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการหลักสูตรกายภาพบำบัด ตั้งอยู่ในอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 คู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นคู่มือให้นักวิทยาศาสตร์และพนักงานห้องทดลองของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ดูแลสำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาขณะใช้งานได้  และช่วยลดภาระของช่างเทคนิคประจำอาคาร

รูป

Posted on Thu, 03/16/2023 - 14:00 by Oayporn_Singpoungrab

การใช้งาน โปรแกรม Q-Sys UCI Viewer 9.2.1 เพื่อควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องบรรยายแบบ Smart Classroom อาคารเรียนรวม6

         

1

          อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Q-Sys UCI Viewer 9.2.1 เพื่อควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    ของอาคารอาคารเรียนรวม6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกติดตั้งมากับระบบประกาศเสียงตามสาย และนำฟังก์ชั่นเสริมมาใช้ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

          คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Q-Sys UCI Viewer 9.2.1  เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องบรรยายแบบ Smart Classroom อาคารเรียนรวม6  จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานควบคุมสั่งการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์     สำหรับให้บริการงานการเรียนการสอน ประชุมและอบรมสัมมนา เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานทดแทน ให้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Posted on Fri, 01/21/2022 - 11:47 by Pongsuwan_Kaewthong

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นห้องสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ในอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 คู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นคู่มือให้นักวิทยาศาสตร์และพนักงานห้องทดลองของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ดูแลสำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาขณะใช้งานได้  และช่วยลดภาระของช่างเทคนิคประจำอาคาร

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์

 

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:07 by Kraison_Kaewoudom

วิธีใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารวิชาการห้องประชุม 60 ที่นั่ง

ห้องประชุม 60 ที่นั่งอาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นห้องประชุมที่เน้นใช้งานสำหรับการจัดประชุมสัมมนา การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นกิจกรรมของสำนักวิชาเป็นหลัก โดยห้องประชุม 60 ที่นั่ง  อยู่ในอาคารวิชาการ 1 - 4 และอาคารวิชาการ 7-8  ตั้งอยู่บริเวณห้องแรกด้านหน้าของอาคาร ชั้น 1 โดยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โต๊ะเก้าอี้ไมค์ชุดประชุม  และห้องประชุมจะบุด้วยวัสดุซับเสียงอย่างดีป้องกันเสียงก้องและเสียงสะท้อนรวมจากการใช้งานของอุปกรณ์  และมีระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และรวมถึงการบริการชุดประชุมทางไกลด้วยการทำเป็นระบบ Video Conferences และใช้งานผ่าน zoom meeting และแอฟพลิเคชั่นอื่น ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารช่วยให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  คู่มือนี้จะอธิบายการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 60 ที่นั่ง ของทุกอาคาร

1

 

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:40 by Sudtirak_Jaritngam

การใช้งานระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี

รูปประกอบ

คู่มือการควบคุมระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี บอกรายละเอียดและขั้นตอนการเปิดปิดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงของห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี ที่ใช้ในงานกิจกรรม งานประชุม การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 

Posted on Tue, 04/19/2022 - 08:54 by Anurak_Khongkit

การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

         อธิบายรายละเอียดของการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นห้องประชุมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีขนาดความจุ 48 ที่นั่ง ลักษณะโต๊ะประชุมแบบ Classroom ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  รองรับการประชุม  การประชุมสื่อสารทางไกล การอบรม สัมมนา คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบรายละเอียดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ภาพระเบียงบรรณ 1

Posted on Tue, 04/26/2022 - 09:29 by Phakpon_Jayranathep

การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          คู่มือฉบับนี้อธิบายรายละเอียดของการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นห้องประชุมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พื้นที่ขนาดกว้างคูณยาว 11 x 16 เมตร มีระยะห่างเหมาะสม  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลุกนั่งได้สะดวก ความจุ  57  ที่นั่ง ตั้งอยู่ ชั้น 4  ของอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองรับการประชุม การประชุมสื่อสารทางไกล โดยใช้โปรแกรม zoom cloud meetings การอบรมหลักสูตรทั่วไป  อบรมสัมมนา  คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบรายละเอียดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่อประดู่

 

Posted on Thu, 04/28/2022 - 14:54 by Pichai_Poonsawat

การมอบหมายงานและติดตามงาน ของงานบริการโสตทัศนูปกรณ์

         คู่มือการมอบหมายงานและติดตามงาน ของงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นคู่มือการมอบหมายงานและติดตามการทำงานของนายช่างเทคนิค งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ หัวหน้างานจะต้องมอบหมายการทำงาน ให้กับนายช่างเทคนิคทีปฏิบัติงานตามอาคารต่างๆ หรือเป็นการมอบหมายงาน ตามภาระกิจงานประจำ  งานยุทธศาสตร์ งานเฉพาะกิจเร่งด่วน งานประจำปีตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

    http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/297362368_760389668576024_4642319135711595896_n.png

Posted on Thu, 05/05/2022 - 09:34 by Kaitisak_Biraham

คู่มือการใช้งานห้อง Smart Classroom อาคาร ST

99อาคาร ST ใช้ในการเรียนการสอนและประชุม อบรม สัมนา ซึ่งมีห้องทั้งหมด 72 ห้อง

Back to Top