งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

Posted on Fri, 05/06/2022 - 16:28 by Thantapat_Doungchan

คู่มือการตรวจนับพัสดุประจำปี

          คู่มือการตรวจนับพัสดุประจำปีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้อง ดังนั้นจึงได้เรียบเรียงขั้นตอนให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป

cover
 

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:08 by Thantapat_Doungchan

การเตรียมเอกสารก่อนการจัดทำใบขอซื้อขอจ้าง (PR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

              คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมเอกสารก่อนการจัดทำใบขอซื้อขอจ้าง (PR)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง หรือเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ขัดแย้งกับระเบียบฯ ซึ่งถึงแม้ว่าเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นคือการเตรียมเอกสาร ยังไม่ถึงการทำใบขอซื้อขอจ้าง (PR) ก็ตาม แต่หากผู้ปฏิบัติงานไม่ระมัดระวัง หรือขาดความรอบคอบ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เช่นกัน เช่น ต้องส่งเอกสารกลับมาแก้ไขซึ่งอาจทำให้เสียเวลา และได้รับพัสดุช้ากว่ากำหนด นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการประสานงานกับส่วนพัสดุเพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น และมีมาตรฐานตามระเบียบพัสดุฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4

Back to Top