แบนเนอร์

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Navin_Nowvapong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการออกแบบแบนเนอร์ (Banner) เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

ผังงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ผู้ขอใช้บริการติดต่อประสานงานขอใช้บริการ ผ่าน Messenger Facebook 

20

2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

3. บันทึกภาพเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ประกอบการออกแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop 

001

5. สร้างชิ้นงานใหม่    เลือกเมนู File > New

002

6. กำหนดรายละเอียดชิ้นงานที่ออกแบบ ในที่นี้จะออกแบบเพื่อนำไปใช้งานบนจอภาพขนาด HD จึงกำหนดที่ 1920 X 1080 Pix หรือเลือกที่เมนู Web > Web Large 1920 X 1080 px 72 ppi

003

7. พิมพ์ข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์ลงบนชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ Type Tool

004

8. กำหนดรูปแบบ และขนาดของฟอนต์ โดยการคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากตรงข้อความที่ต้องการแก้ไข

005

 

9. เปลี่ยนฟอนต์ ขนาด และสี ได้จากแถบเครื่องมือด้านบน

006

 

10. เลื่อนจัดตำแหน่งของตัวอักษรโดยใช้เครื่อง Move Tool007

11. เปิดภาพที่ต้องการนำมาใช้ประกอบขึ้นมาโดยไปที่เมนู File > Open เลือกภาพที่ตกแต่งเสร็จแล้วขึ้นมา

008

12. ทำการ Copy รูปภาพเพื่อนำไปวางบนชิ้นงาน โดยไปที่เมนู
      12.1 Select > All

901

        12.2 Edit > Copy

902

13. กลับที่ไฟล์ชิ้นงานเลือกที่ Layer Background แล้วไปที่เมน Edit > Paste

010

14. จัดวางตำแหน่งของภาพประกอบโดยใช้เครื่องมือ Move Tool

Back to Top