Work Manual

Posted on Fri, 12/31/2021 - 14:59 by Chatchawan_Narkpan

คู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์

Chatchawan Cover3

        ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์เป็นระบบสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไป การทำงานของระบบ ได้ดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างของคู่มือ ออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ตามกรอบวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยใช้ Drupal v.8.9 เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์แบบอิสระ (Content Management Framework: CMF)

Posted on Tue, 05/10/2022 - 09:19 by Nassara_Jampaklai

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline

cover_timeline

        อธิบายขั้นตอนและวิธีการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอสารสนเทศจดหมายเหตุ (Archive) ในรูปแบบไทม์ไลน์เว็บแอปพลิเคชั่น (Timeline Web Application) บนพื้นฐานของการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) เนื้อหาในเว็บไซต์นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการ การดำเนินงาน เหตุการณ์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดขึ้น (Chronological order) และจัดเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ (Category) การนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถตอบสนองและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันหรือส่งต่อความทรงจำกับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย  

Posted on Fri, 05/06/2022 - 16:28 by Thantapat_Doungchan

คู่มือการตรวจนับพัสดุประจำปี

          คู่มือการตรวจนับพัสดุประจำปีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้อง ดังนั้นจึงได้เรียบเรียงขั้นตอนให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป

cover
 

Posted on Mon, 05/09/2022 - 14:43 by Jarupan_Pruphetkaew

คู่มือการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่ปฏิบัติงานในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงการส่งเอกสารไปยังส่วนการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

oil

Posted on Thu, 01/27/2022 - 10:32 by Nittaya_Thongpana

การชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งผ่าน e-Banking

     การชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งผ่าน e-Banking เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ในการรณรงค์งดการใช้เงินสด และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความรวดเร็ว มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าปรับของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อนำส่งรายงานสรุปการชำระค่าปรับฯ ไปยังส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างสมบูรณ์

1

 

Posted on Mon, 03/07/2022 - 10:12 by Sujittra_Makmoak

การจัดทำสันหนังสือ

ภาพ

การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำสัน ติดสัน ติดใบกำหนดส่ง และพิจารณาหุ้มปก เป็นการเตรียมตัวเล่มทรัพยากรเพื่อการไห้บริการทรัพยากรสารสนเทศของตัวเล่มที่สมบูรณ์ ต้องมีการเตรียมตัวเล่มไห้ถูกต้องตามระบบ มีการทำสัน ติดสัน ติดใบกำหนดส่งและอื่นๆ เพื่อไห้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการ คู่มือนี้จะมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำสัน ติดสัน และติดใบกำหนดส่ง ให้กลับมีสภาพพร้อมใช้งาน

 

Posted on Mon, 03/28/2022 - 13:49 by Ketsamaporn_To…

คู่มือการจัดกิจกรรมอบรม

      หนึ่งในภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการคือการจัดการอบรม หรือการประชุมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายงานมาจากผู้บริหาร หรืออยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบของฝ่าย แต่ในการจัดการอบรม และจัดการประชุมจะมีขั้นตอนรายละเอียดการทำงานปลีกย่อยที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ซึ่งผู้เขียนจะเขียนเพิ่มเติมอีก 1 คู่มือแยกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานแทนเกิดความสับสน สำหรับในคู่มือฉบับนี้จะอธิบายเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดอบรมเท่านั้น

cover

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:07 by Kraison_Kaewoudom

วิธีใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารวิชาการห้องประชุม 60 ที่นั่ง

ห้องประชุม 60 ที่นั่งอาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นห้องประชุมที่เน้นใช้งานสำหรับการจัดประชุมสัมมนา การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นกิจกรรมของสำนักวิชาเป็นหลัก โดยห้องประชุม 60 ที่นั่ง  อยู่ในอาคารวิชาการ 1 - 4 และอาคารวิชาการ 7-8  ตั้งอยู่บริเวณห้องแรกด้านหน้าของอาคาร ชั้น 1 โดยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โต๊ะเก้าอี้ไมค์ชุดประชุม  และห้องประชุมจะบุด้วยวัสดุซับเสียงอย่างดีป้องกันเสียงก้องและเสียงสะท้อนรวมจากการใช้งานของอุปกรณ์  และมีระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และรวมถึงการบริการชุดประชุมทางไกลด้วยการทำเป็นระบบ Video Conferences และใช้งานผ่าน zoom meeting และแอฟพลิเคชั่นอื่น ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารช่วยให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  คู่มือนี้จะอธิบายการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 60 ที่นั่ง ของทุกอาคาร

1

 

Posted on Thu, 02/10/2022 - 16:34 by Bootsakorn_Phe…

การลงรายการบรรณานุกรมหนังสืออภินันทนาการเบื้องต้นลงฐานข้อมูล WALAI Autolib

1

 เป็นการลงรายละเอียดข้อมูลทางบรรณานุกรมเบื้องต้นหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการลงฐานข้อมูล WALAI Autolib เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นและยังบอกถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัตงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:40 by Sudtirak_Jaritngam

การใช้งานระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี

รูปประกอบ

คู่มือการควบคุมระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี บอกรายละเอียดและขั้นตอนการเปิดปิดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงของห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี ที่ใช้ในงานกิจกรรม งานประชุม การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 

Back to Top