การออกแบบ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:15 by Narisa_Buachoey

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการออกแบบรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Narisa-flowchart

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การออกแบบรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แบ่งการทำงานออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ

1. ประสานงานกับส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบรายงานประจำปี

    1.1 นัดหมายวัน/เวลา ที่จะให้บริการออกแบบรายงานประจำปี และลงเวลาในตารางนัดหมาย
    1.2 ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบทั้งหมดที่ใช้ในรายงานประจำปีร่วมกับส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
    1.3 สรุป Concept ที่จะใช้ในการออกแบบของรายงานประจำปี กับส่วนแผนงานและยุทธศาตร์ 


2. จัดการข้อมูลและภาพประกอบให้ตรงกับ Contents ของรายงานประจำปี

รูปที่ 1 - ก่อนจัด file ข้อมูล

1

 

รูปที่ 2 - หลังจัด file ข้อมูล ให้ตรงกับ Contents

2

 


3. ออกแบบปกหน้า / ปกหลัง

            ออกแบบปกหน้า / ปกหลัง โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator

ps-ai

3.1 โปรแกรม Adobe Photoshop  คือโปรแกรมสำหรับตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ  สามารถตัดต่อภาพ เปลี่ยนแปลงสีของภาพ สร้างภาพได้อย่างอิสระ มีการแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer และเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกัน สามารถเพิ่มเติมข้อความ และใส่ effect ของข้อความได้ 

โปรแกรม Adobe Photoshop มีเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการออกแบบปกรายงานประจำปี โดยส่วนประกอบของโปรแกรม มีดังนี้

1. แถบเมนู คือกลุ่มเมนูที่รวบรวมคำสั่งต่างๆเพื่อควบคุมการทำงานกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
       1.1 Menu file คือแถบชุดคำสั่งสำหรับการจัดไฟล์ภาพ
       1.2 Menu Edit คือแถบชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขปรับแต่งภาพชนิดงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เช่น การปรับขนาดของภาพ การคัดลอกภาพ การมองภาพ การย้อนกลับการทำงาน เป็นต้น
       1.3 Menu Image คือแถบชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่จัดการและปรับแต่งไฟล์ภาพ เช่น สี แสง ปรับแต่งภาพ ความคมชัด ปรับเปลี่ยนโหมดให้เป็นขาวดำ เป็นต้น
       1.4 Menu Layer คือแถบชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่จัดการต่าง ๆ ของ Layer เช่น การลบ เพิ่มLayer และการย้ายตำแหน่งลำดับของ Layer เป็นต้น
       1.5 Menu Select คือแถมชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่จัดการกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่แบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ร่วมกับคำสั่งอื่น เช่น เลือกพื้นที่เพื่อย้ายตำแหน่ง เลือกพื้นที่เพื่อเปลี่ยนสี เป็นต้น
       1.6 Menu Filter คือแถบชุดคำสั่งที่ใช้ effect พิเศษให้กับวัตถุ
       1.7 Menu 3D คือ แถบชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างภาพแบบสามมิติ
       1.8 Menu View คือคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งแก้ไขและแสดงผลให้หน้าจอโปรแกรม เช่น บรรทัดและการย่อ/ขยาย ของมุมภาพ
       1.9 Menu Window คือแถบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและการซ่อนของแถบเครื่องมือต่าง ๆ

2. เมนูของพื้นที่ทำงาน Panel menu
       Panel เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรือคำสั่งควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้สำหรับเลือกสี  พาเนล Layers ใช้สำหรับจัดการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงตำแหน่งที่ชี้เมาส์ รวมถึงขนาด/ตำแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว้

3. พื้นที่ทำงาน Stage หรือ Panel
       เป็นพื้นที่ว่างสำหรับแสดงงานที่กำลังทำอยู่ 

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:23 by Sompop_Iadsi

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

Flow Chart

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการออกแบบ Cover Template ได้ คลิกที่นี่เพื่อ Download

1. เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ File แล้วคลิก New (1) เพื่อเปิดการกำหนดขนาดชิ้นงาน

Step work

 

2. กำหนดขนาดชิ้นงานเป็นขนาด A4

     - Width (1) เป็น 21  มาตราส่วน (2) เป็น เซนติเมตร Centimeters

     - Height (3) เป็น 29.7  Orientation (4) กำหนดให้เป็นแนวตั้ง

     - Resolution (5) เป็น 200 (สามารถกำหนดตัวเลข 100-300 สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์) ความละเอียด (6) ให้ตั้งเป็น Pixels/Inch

     - Color Mode (7) ให้ตั้งเป็น RGB Color ก่อน เพื่อการตกแต่งภาพกราฟิกที่หลากหลายกว่า CMYK Color

     - Background Contents (8) ให้ตั้งเป็น Transparent

     - คลิก Create (9) เพื่อเปิดหน้าชิ้นงาน

Step work

 

3. ชิ้นงานที่มีขนาด A4 (1) พื้นหลังเป็น Transparent เพื่อง่ายในการมองเห็นในแต่ละ Layer

Step Work

 

4. คลิกที่ File แล้วกด Open (1) (หรือ Control+O) เพื่อเลือกภาพที่ได้เตรียมไว้แล้ว คลิก Open (2)

Step work

 

5. กดปุ่ม Control+T (1) เพื่อขยายภาพตามความต้องการ

Step work

 

6. คลิกลากช่อง Layer 1 มาวางทับช่อง Create a new layer (1) (ช่องที่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ภายใน)

    เมื่อได้ Layer 1 copy แล้วให้ทำการวางเม้าท์ไปที่มุมภาพเพื่อทำการหมุนภาพ (Rotate) (2) ให้กลับด้านตามภาพ

    ปรับตำแหน่งทั้ง 2 ภาพ ตามตัวอย่าง

Step work

 

7. คลิกช่อง Create a new layer (1) เพื่อสร้าง Layer 2

Step work

 

8. ชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้นใหม่ตามภาพ เสร็จแล้วให้คลิกลากช่อง  Layer 2 (1) ลงมาด้านล่างสุด จากนั้นให้บันทึกงาน

    ตั้งชื่อไฟล์ บันทึกเป็นนามสกุล .psd

Step work

 

9. คลิกตรงช่องสีพื้น (Set Foreground Color) (1) เพื่อทำการเปลี่ยน เมื่อขึ้นหน้าต่าง Color Picker (Foreground Color) (2)

     - ให้คลิกตรงช่อง Only Web Colors (3)

     - เลือกช่องสีตามต้องแล้วกด OK (4)

Step work

 

10. คลิกเครื่องมือ Paint Bucket Tool (1) เสร็จก็ทำการคลิกเทสีในช่อง Layer 2 (2)

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:23 by Teerawat_Sriboon-ead

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการออกแบบสื่อนิทรรศการด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

วิธีการ

ขั้นตอนการออกแบบสื่อนิทรรศการด้วย
โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

          ผู้เขียนคู่มือได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการทํางาน 23 ปี สามารถออกแบบชุดนิทรรศการได้หลาย ๆ หน้าได้โดยการเปิดเพียงครั้งเดียว สามารถสร้างงานที่มีรูปเดียวกัน รวดเร็ว สวยงามตามแบบที่กําหนดไว้ โดยได้อธิบายขั้นตอนการออกแบบผลิตสื่อนิทรรศการอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและยังส่งเสริมการให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
        1. ขั้นตอนการนําภาพทั้งหมดมาปรับตกแต่ง เช่น ภาพพื้นหลัง ภาพคน รีทัช ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อนําไปใช้ในโปรแกรมออกแบบหลัก
        2. ขั้นตอนการสร้างพื้นที่ทํางาน จํานวนหน้า บนโปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักในการออกแบบทั้งหมด 
        3. การเปิดและการกําหนดค่าต่างๆ เปิดโปรแกรม Adobe Illustrator โดยคลิกที่ Programs  Adobe Illustrator ดับเบิ้ลคลิก 
        4. เข้าสู่โปรแกรม Adobe Illustrator คลิก Icon บน Desktop Toolbars

 

การเตรียมภาพ background และตกแต่งภาพ ออกแบบสื่อนิทรรศการด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 

วิธีการ

วิธีการ

วิธีการ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Navin_Nowvapong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการออกแบบแบนเนอร์ (Banner) เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

ผังงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ผู้ขอใช้บริการติดต่อประสานงานขอใช้บริการ ผ่าน Messenger Facebook 

20

2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

3. บันทึกภาพเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ประกอบการออกแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop 

001

5. สร้างชิ้นงานใหม่    เลือกเมนู File > New

002

6. กำหนดรายละเอียดชิ้นงานที่ออกแบบ ในที่นี้จะออกแบบเพื่อนำไปใช้งานบนจอภาพขนาด HD จึงกำหนดที่ 1920 X 1080 Pix หรือเลือกที่เมนู Web > Web Large 1920 X 1080 px 72 ppi

003

7. พิมพ์ข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์ลงบนชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ Type Tool

004

8. กำหนดรูปแบบ และขนาดของฟอนต์ โดยการคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากตรงข้อความที่ต้องการแก้ไข

005

 

9. เปลี่ยนฟอนต์ ขนาด และสี ได้จากแถบเครื่องมือด้านบน

006

 

10. เลื่อนจัดตำแหน่งของตัวอักษรโดยใช้เครื่อง Move Tool007

11. เปิดภาพที่ต้องการนำมาใช้ประกอบขึ้นมาโดยไปที่เมนู File > Open เลือกภาพที่ตกแต่งเสร็จแล้วขึ้นมา

008

12. ทำการ Copy รูปภาพเพื่อนำไปวางบนชิ้นงาน โดยไปที่เมนู
      12.1 Select > All

901

        12.2 Edit > Copy

902

13. กลับที่ไฟล์ชิ้นงานเลือกที่ Layer Background แล้วไปที่เมน Edit > Paste

010

14. จัดวางตำแหน่งของภาพประกอบโดยใช้เครื่องมือ Move Tool

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Khemmachat_Semdang

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการออกแบบภาพประกอบสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

Flowchart

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1fzPJzBbjxU65T9zm8TqXbnU3SW0Tpe8e/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1fzPJzBbjxU65T9zm8TqXbnU3SW0Tpe8e/view?usp=sharing

1. ออกแบบภาพร่างด้วยดินสอบนกระดาษ (Idea Sketch)

01

2. สแกนภาพหรือถ่ายภาพ เพื่อแปลงเป็นไฟล์ (File) รูปภาพลงคอมพิวเตอร์

3. การแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อปรับความสว่างให้ง่ายต่อการนำไปดราฟเส้น (Line Draft)

     มีขั้นตอนดังนี้  ให้เลือกเมนู Image  1 Adjustment  2 Levels 

02

จะขึ้นหน้าต่าง Levels 3 เลื่อนปรับค่าตามความต้องการ (เน้นปรับให้ภาพสว่างมองได้ชัด) 4 กด ok03

4. การ Save งาน

ให้เลือกเมนู File  1 Save As  2 เลือก Save on your computer (บันทึกงานลงในเครื่อง)

04

3 ตั้งชื่องาน 4 เลือกนามสกุลไฟล์ JPEG 5 กด Save งาน

05จบขั้นตอนออกแบบภาพร่าง (Idea Sketch)

Back to Top