งานส่งเสริมการเรียนรู้

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:51 by Navin_Nowvapong

การออกแบบแบนเนอร์ (Banner) เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

         การออกแบบแบนเนอร์ (Banner) เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานในรูปแบบดิจิทัล บน platform ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น  และสนใจในบริการที่หน่วยงานจัดทำขึ้น

d

 

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:52 by Santat_Sarak

การให้บริการจัดฉายภาพยนตร์ระบบเว็บสตรีมมิ่ง (Web streaming) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

        การให้บริการจัดฉายภาพยนตร์ระบบเว็บสตรีมมิ่ง (Web streaming) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นบริการจัดฉายภาพยนตร์ Film service ห้องฉายภาพยนตร์  หนังออนไลน์ Learn English from watching เว็บสตรีมมิ่ง Streaming Platform Entertainment Content Online Movie

cover

Posted on Fri, 08/20/2021 - 09:49 by Pichaiyut_Suwi…

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

          การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ช่วยให้ผู้ที่เรียนรู้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ และเพื่อฝึกฝนให้บัณฑิต ที่เป็นคนดี และเก่ง

1

Posted on Thu, 05/12/2022 - 11:32 by Santat_Sarak

การแนะนำการให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้นานาชาติ

international

             คู่มือรวบรวมประโยคสนทนาโต้ตอบการให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้นานาชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการผู้ปฏิบัติงานแทน ฝึกทักษะการสื่อสารเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหลักไม่อยู่ สามารถแนะนำให้บริการได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจในการให้บริการ ผู้รับบริการพึงพอใจในการรับบริการ

keyword
Posted on Thu, 05/19/2022 - 14:08 by Navin_Nowvapong

การตกแต่งภาพ และลดขนาดภาพเพื่อนำไปใช้บน Internet ด้วยโปรแกรม Photoshop

การตกแต่งภาพและย่อขนาดของภาพเพื่อนำไปใช้งานบน internet ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นการช่วยทำให้งานผลิตสื่อมีความสวยงาม น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ยิ่งขึ้น

head

Back to Top