Intermedaite Smart Classroom

Posted on Wed, 05/18/2022 - 13:39 by Wirat_Chimsud

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้อง Smart Classroom ระดับ Intermediate อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

        รูป

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้อง Smart Classroom ระดับ Intermediate อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

                                           

Back to Top