งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

Posted on Fri, 05/06/2022 - 18:47 by Nantaporn_Khan…

การตกแต่งภาพถ่ายบุคคลเพื่อทำบัตรประจำตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

cover manual 65

                 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นหลักฐานทางราชการชนิดหนึ่ง มีรูปแบบที่กำหนดไว้ชัดเจนในพรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และภาพถ่ายก็คือส่วนหนึ่งของบัตร เป็นสิ่งยืนยันตัวตนบุคคลและสื่อถึงภาพลักษณ์องค์กร แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่ทุกคนล้วนต้องการภาพถ่ายที่สวยงามดูดี ดังนั้นนอกจากจะมีหน้าที่ให้บริการถ่ายภาพแล้ว การตกแต่งภาพก็ถือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

          ในคู่มือฯ ผู้จัดทำได้รวบรวมจากประสบการณ์ตรงที่ได้เป็นผู้ให้บริการ ลองผิดลองถูก มากบ้าง น้อยบ้าง ตกหล่นทำให้ต้องเสียเวลากลับมาแก้ไขบ้าง ประมวลออกมาเป็นขั้นตอนการทำงานตกแต่งภาพ และเสมือนกับเป็น check list การตกแต่งภาพไปในตัว โดยจัดเรียงขั้นตอนตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สมบูรณ์ สวยงามส่งมอบแก่ผู้ขอรับบริการ โดยไม่ต้องเสียเวลากับความผิดพลาด หรือหลงลืม

Posted on Wed, 05/11/2022 - 14:44 by Nuroon_Jampaklai

การผลิตวีดิทัศน์บรรยาย PowerPoint ด้วยโปรแกรม OBS Studio

ปก

ปัจจุบันการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประกอบการเรียนการสอนกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียน ดังนั้นโปรแกรม OBS Studio หรือ Open Broadcaster Software ซึ่งเป็นโปรแกรมสลับสัญญาณภาพเสียง สามารถใช้ในการบันทึกหรือถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียง (Record/live streaming) จึงเหมาะสำหรับการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอและเสียง ซึ่งผู้ใช้สามารถบันทึกวิดีโอกิจกรรมต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และรับสัญญาณวิดีโอ จากกล้อง Webcam เพื่อมาแสดงผลในหน้าต่างเดียวกันไปพร้อมๆ กันได้ ดังนั้นการบันทึกหน้าจอการบรรยายด้วยโปรแกรม PowerPoint ร่วมกับผู้สอนจึงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

Posted on Wed, 05/11/2022 - 16:07 by Kraisorn_Saivaree

การให้บริการผลิตสื่อ Podcast

 

 

a1

งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนศุนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีหน้าที่ให้บริการผลิตสื่อมีเดียที่เป็นความรู้เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัย การให้บริการผลิตสื่อ Podcast เป็นสื่อหนึ่งที่งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนให้บริการ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:06 by Nantaporn_Khan…

การให้บริการถ่ายภาพบุคคลเพื่อทำบัตรประจำตัวพนักงาน

การแต่งกายสำหรับถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวฯ กำหนดให้พนักงานแต่งกายชุดปกติขาวติดเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย 

คู่มือฯ นี้จะแสดงขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติงานการให้บริการถ่ายภาพนิ่งติดบัตรบุคคล เพื่อใช้สำหรับการขอยื่นมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ และบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบทุกขั้นตอน ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของภาพถ่ายสำหรับทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวม เรียบเรียงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และประสบการณ์การทำงานตรงในขณะที่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Cover

 

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:51 by Nuroon_Jampaklai

การบันทึกสื่อวีดิทัศน์ใน Studio ร่วมกับโปรแกรม PowerPoint เพื่อการเรียนการสอน

       การผลิตวีดิทัศน์เพื่อประกอบการสอน โดยมีผู้สอนบรรยายพร้อมกับสื่อที่ผู้สอนนำมาประกอบเช่น power point หรือสื่ออื่นๆที่นำเสนอผ่านนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่ขอใช้บริการจะได้ผลงานเป็นไฟล์ Video เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนใน Platform online ต่างๆรวมทั้งนำเสนอผ่านสื่อ Social เช่น Facebook Youtube เป็นต้น

Cover

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:06 by Kraisorn_Saivaree

การประสานงานการผลิตรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์สู่สังคม"

งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนทำหน้าที่ประสานงานการผลิตรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์สู่สังคม โดยเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง Social media ในช่องทาง Facebook และ Youtube

cover

Back to Top