การจัดฉายภาพยนตร์

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:37 by Pichaiyut_Suwi…

บรรณานุกรม

 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ            อย่างอื่น พ.ศ. 2562. (2562). สืบค้นจาก 
          https://drive.google.com/file/d/1fUB9WrU_gvY-_xJx3ydaZ1bxRXqCVHU2/view

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563.                      (2563). สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1lLSQi3aofpERtvDVhazqhoy1vH1_1XRD/view

 

 

 

 

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:35 by Pichaiyut_Suwi…

ข้อมูลผู้เขียน

noi 

ชื่อ-สกุล : นายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์
 ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
 สังกัด :งานส่งเสริมการเรียนรู้
 ฝ่าย : ส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการศึกษา
 เบอร์โทรศัพท์ : 075673301
 E-mail : spichaiy@wu.ac.th

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:08 by Pichaiyut_Suwi…

ขอบเขตของคู่มือ

   คู่มือการปฎิบัติงานนี้ ครอบคลุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์บรรรสารและสื่อการศึกษา ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ เพื่อความบันเทิง เรียนรู้ทางการฟังเสียงและภาพ โดยมีกระบวนการ เริ่มตั้งแต่เปิดอุปกรณ์ เชื่อมต่อไปยังภาพและเสียงจาก Platfrom ต่าง ๆ ไปจนถึงเสร็จสิ้นการใช้งาน

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:32 by Pichaiyut_Suwi…

เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

 เงื่อนไข
 ห้องมินิเธียร์เตอร์ สามารถจองการใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ คือต้องจองผ่านเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถใช้งานได้
 

ข้อสังเกต

  1. เมื่อได้รับอนุมัติการใช้ห้องแล้ว ผู้ใช้งานควรนำไฟล์มาทดสอบก่อนการใช้งานล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความสะดวก 
  2. ควรติดต่อใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อความสะดวกในการให้บริการ 

ข้อควรระวัง 

1.ระบบแสงสว่าง ติดตั้งไว้เพื่อการชมภาพยนตร์ อาจจะสว่างไม่เพียงพอ ถ้ากรณีต้องการใช้เพื่ออบรมสัมมนาควรแจ้งนายช่างเทคนิคล่วงหน้าเพื่อเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มแสงสว่าง
   

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Santat_Sarak

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการให้บริการจัดฉายภาพยนตร์ระบบเว็บสตรีมมิ่ง (Web streaming) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Flow Chart การให้บริการจัดฉายภาพยนตร์

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการขอใช้บริการเว็บสตรีมมิ่ง Netflix 

1. ผู้ใช้บริการทักแชทเพจ Walailak University Library  ขอ Link กรอกแบบขอใช้บริการ

2. กรอกฟอร์มขอใช้บริการตาม Link URL แล้วแจ้งมาทาง Inbox เพจ Walailak University Library

Online form ขอใช้บริการ

ให้ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3. ผู้ให้บริการตรวจสอบสถานะว่าง Login  และจะส่ง Login, รหัสผ่าน, รหัสปลดล็อคให้ จำกัดครั้งละ 3 ชม. / ครั้ง

กรอกแบบประเมินการขอใช้บริการจัดฉายภาพยนตร์

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:14 by Pichaiyut_Suwi…

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกำกับดูแลและมีคณะกรรมการประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของศูนย์  และมีหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน ฐานข้อมูล  ให้บริการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ (ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2562, 2562) 
          1. ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
          2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
          3. ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา 
          4. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
โครงสร้างฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา  >> คลิกที่นี่ <<


           ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) บริการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ห้องประชุม ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม พื้นที่นั่งอ่าน และพื้นที่จัดกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น  2) ดูแลและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบทั้งฉบับพิมพ์ (Hardcopy) และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online Database)  แนะนำแหล่งจัดเก็บ เผยแพร่ และวิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย  3) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสำนักวิชาและหน่วยงานภายนอกเพื่อกำหนดหัวข้อและรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุภารกิจทั้ง 3 ด้าน ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาจึงแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 งาน ดังนี้
     1. งานบริการผู้ใช้ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแล และให้บริการห้องสมุดโดยภาพรวม  เช่น บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ การจองหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด การจัดการค่าปรับและหนี้สิน บริการห้องประชุม ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบสารสนเทศและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยภายในห้องสมุดให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น
     2. งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย ทำหน้าที่จัดหา รวบรวม วิเคราะห์แหล่งเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมแนะนำการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตงาน เช่น แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำการใช้โปรแกรมอ้างอิงบรรณานุกรม (Endnote) และบริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม  เป็นต้น
     3. งานบริการสารสนเทศเฉพาะทาง ทำหน้าที่จัดหา รวบรวม และเผยแพร่แหล่งทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตร  ทำให้หลักสูตรมีเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีความรอบรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย-ทันเหตุการณ์ โดยประสานอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดอบรมและแนะนำวิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น
     4. งานส่งเสริมการเรียนรู้ ทำหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะด้านการคิด พูด อ่าน เขียน พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นต้น
 

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:02 by Pichaiyut_Suwi…

การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีหน้าที่ให้บริการสื่อสารสนเทศด้านต่างๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลาย  และมีพื้นที่ให้บริการสำหรับการเรียนรู้  รวมทั้งกิจกรรมด้านต่างๆ รวมถึงสิ่งบันเทิงเพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย  ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีห้องบริการจัดฉายภาพยนตร์เรียกว่า มินิเธียเตอร์ (Mini theater) ซึ่งได้ติดตั้งระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการใช้งานประชุม สัมมนา และจัดฉายภาพยนตร์  เป็นต้น 

noi
Back to Top