การขออนุมัติโครงการจัดอบรม

Posted on Tue, 03/29/2022 - 22:42 by Ketsamaporn_To…

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เริ่มต้นการทำงาน 

2. เขียนโครงการจัดอบรม

    -  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเริ่มต้นจากการเขียนโครงการจัดอบรม เพื่อจัดทำเป็นเอกสารแนบในการเสนอต่อผู้มีอำนาจดำเนินการอนุมัติโครงการก่อน ทั้งนี้ในโครงการจัดอบรมจะประกอบไปด้วย ส่วนสำคัญที่จะต้องระบุให้ชัดเจน และครบถ้วน ดังนี้

           2.1 ชื่อหน่วยงาน
           2.2 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
           2.3 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
           2.4 ประเด็นมุ่งเน้นของกิจกรรม

           

 

ผังงานการเขียนโครงการ

   

           2.5 ชื่อกิจกรรม
           2.6 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
           2.7 หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์
           2.8 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด

 

ชือกิจกรรม

         

           2.9 ระยะเวลาดำเนินการ
           2.10 สถานที่ปฏิบัติงาน (สถานที่จัดอบรม)
           2.11 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มเป้าหมาย)
           2.12 งบประมาณของกิจกรรม จะต้องระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน เช่น ค่าเดินทางของวิทยากร (ค่าเครื่องบินขาไป-กลับ), ค่าอาหาร, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าของที่ระลึกวิทยากร, ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม, ค่าอุปกรณ์การอบรม เป็นต้น และควรระบุไว้ในหมายเหตุว่า ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการเคลียร์ค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
           2.13 วิธีดำเนินการและแผนการทำงาน ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด ของแต่ละขั้นตอน และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดตามการทำงาน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

2.14 ความเสี่ยงของกิจกรรมและแนวทางลดความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการ

ความเสี่ยง

 2.15 รายชื่อคณะทำงาน 

คณะทำงาน

2.16 กำหนดการจัดอบรม ถ้าสามารถทำได้ควรขอไฟล์จากวิทยากรเพื่อให้ทราบรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด 

 

กำหนดการ

 

3.  เมื่อจัดทำเอกสารทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ให้ทำบันทึกข้อความภายในปะหน้า 1 ฉบับ เรียนรองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนย์บรรณสารฯ และลงนามโดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส่งในระบบ DOMs สำหรับเอกสารแนบทั้งหมด จัดทำเป็นเป็น PDF ไฟล์ แนบให้ครบถ้วน 

 

Back to Top