จุลสาร

Posted on Wed, 02/02/2022 - 10:27 by Jariya_Rattanapan

การลงรายการจุลสารเบื้องต้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ภาพหน้าปกคู่มือ               คู่มือฉบับนี้แสดงถึงการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการลงรายการจุลสารเบื้องต้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  ตั้งแต่การเตรียมตัวเล่ม  การประทับตรา การลงทะเบียนจุลสาร จนถึงการนำออกให้บริการบริเวณชั้น 3 ให้ถูกต้องตรงตามหมวดหมู่

Posted on Wed, 05/11/2022 - 08:43 by Kritsana_Satapong

การจัดหมวดหมู่จุลสารภาษาไทยด้วยระบบ L.C. ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

COVER

 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ เป็นการจัดหมวดหมู่จุลสารภาษาไทยด้วยระบบ L.C. เฉพาะจุลสารภาษาไทยซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดหามาให้บริการเท่านั้น โดยครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การจัดหมวดหมู่ และ เลขผู้แต่ง การบันทึกรายการจุลสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

Back to Top