ครุภัณฑ์

Posted on Fri, 05/06/2022 - 16:28 by Thantapat_Doungchan

คู่มือการตรวจนับพัสดุประจำปี

          คู่มือการตรวจนับพัสดุประจำปีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้อง ดังนั้นจึงได้เรียบเรียงขั้นตอนให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป

cover
 

Back to Top