ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Posted on Tue, 04/26/2022 - 09:29 by Phakpon_Jayranathep

การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          คู่มือฉบับนี้อธิบายรายละเอียดของการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นห้องประชุมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พื้นที่ขนาดกว้างคูณยาว 11 x 16 เมตร มีระยะห่างเหมาะสม  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลุกนั่งได้สะดวก ความจุ  57  ที่นั่ง ตั้งอยู่ ชั้น 4  ของอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองรับการประชุม การประชุมสื่อสารทางไกล โดยใช้โปรแกรม zoom cloud meetings การอบรมหลักสูตรทั่วไป  อบรมสัมมนา  คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบรายละเอียดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่อประดู่

 

Back to Top