บริการยืมคืน

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:10 by Mesa_Sintobtong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ด้วยระบบ
"ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา"

              1

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เปิด Browser กรอกที่อยู่เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา https://library.wu.ac.th/

ภาพที่ 1

2. เลือกเมนู Media Sevice และเลือก บริการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์  

ภาพที่ 2

3. หน้า Media Services คลิกเลือกเมนู ขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ภาพที่ 3

4. หน้าระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4

5. กรอกชื่อ และรหัสผ่าน เพื่่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกตกลง

ภาพที่ 5

6. หน้าต้อนรับ แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน  เลือกแถบ ยืมพัสดุ แล้วคลิก บันทึกขอยืมพัสดุ

ภาพที่ 6

7. เข้าสู่หน้า บันทึกขอยืมพัสดุ กรอกรายละเอียดการขอยืม ตามแบบที่กำหนด  แล้วเลือกพัสดุที่ต้องการใช้  (หมายเลข 7.1)

ภาพที่ 7

8. เลือกพัสดุที่ต้องการใช้งาน จาก ประเภทพัสดุทั้งหมด หรือค้นจากคำค้น/ชื่อพัสดุ แล้วคลิกเลือกรายการที่ต้องการ (หมายเลข 8.1)

ภาพที่ 8

 

9. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ  เป็นหน้าสำหรับการตรวจสอบสถานะของพัสดุที่มีการในระบบเพื่อขอยืมใช้งาน

ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หัวหน้างาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาการอนุมัติการยืมพัสดุ โดยจะมีการตรวจสอบรายการพัสดุทุกวันทำการ ในเวลา 9.00 น.

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ยืม พิจารณาจากความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะต้องเป็นอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น แต่อนุโลมให้นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หรือมีผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์ยืมได้ และพัสดุไม่มีสถานะการยืม และพร้อมใช้งาน

ภาพที่ 9

10. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ หากรายการพัสดุได้รับอนุมัติให้ยืมได้  สถานะจะเป็น อนุมัติ (หมายเลข 10) และผู้ขอยืมคลิกดูรายละเอียดของพัสดุที่ืมได้ (หมายเลข 10.1)

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Suwat_Kertmanee

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการยืม (Flow Chart) 

การยืม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การยืม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ WALAI AutoLib Ultimate สำหรับฟังก์ชั่น Circulation

1.เข้าสู่หน้า Dashboard อัตโนมัติของระบบห้องสมุด WALAI AutoLib

    

1

       

         - เลือกเมนู 'Circulation' และเลือกเมนูย่อย 'ยืม' ไปที่ 'ยืมปกติ'

21

        - หรือ เลือกที่ ไอคอนสัญลักษณ์รูปยืม

รูปที่ 3

 

2.รับบัตรประจำตัวสมาชิกเพื่อทำการอ่านเลขบาร์โค้ดรหัสสมาชิกในระเบียบสมาชิก

รูปที่ 4               รูปที่ 2.1

 

3.ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่จะยืมให้ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวและหน้าตากับรูปถ่ายในระบบ WALAI.

 

111

4.เมื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิกว่าถูกต้อง ( ไม่มีค่าปรับสะสมเกินกำหนด/ไม่มีหนังสือค้างส่ง) รับตัวเล่มรายการหนังสือ (หนังสือ / วารสารล่วงเวลา) และให้ตรวจสอบตัวเล่มหนังสือแต่ละรายการว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกครั้ง และเป็นไปตามสิทธิการยืมตามประเภทของสมาชิก

      รูปที่ 6

 

5.เมื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อย ก็ให้ทำการอ่านเลขบาร์โค้ดของรายการหนังสือประเภทนั้น ๆ (ซึ่งจะอยู่ที่ปกด้านหลัง)

     รูปที่ 7

 

6.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือในระบบ WALAI.  ทำการปั๊มวันกำหนดส่งบนใบกำหนดส่ง (ซึ่งจะอยู่ปกหลังด้านใน) ให้ถูกต้องตรงกับวันที่ปรากฎอยู่ในหน้าจอของระบบ

      4

           ประทับตราวันที่กำหนดส่ง (ตามสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภท)

Back to Top