การสร้าง Category

Posted on Mon, 08/30/2021 - 10:27 by Khanitta_Jitlang

ผังงานการดำเนินการสร้าง Catrgory และ Tag Cloud

ผังงานการดำเนินการสร้าง Category และ Tag Cloud

รวม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินการสร้าง Category และ Tag Cloud

1. เข้าเว็บ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักสูตร รายละเอียดการดำเนินการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรเข้าดูได้ที่ ผังงานการรวบรวมข้อมูลหลักสูตร

1.1

2. เข้าโปรแกรม Walai AutoLib เลือกเมนู Authority ConTrol เลือกเมนู Manage Category เพื่อสร้าง Category รายละเอียดการดำเนินการสร้าง Category เข้าดูได้ที่ ผังงานการสร้าง Category

1.2.1

3. เปิดเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อติด Tag Cloud รายละเอียดการติด Tag Cloud เข้าดูได้ที่ ผังงานการติด Tag Cloud     

1.3

Posted on Wed, 01/12/2022 - 20:39 by Rochana_Madla

การสร้าง Category หนังสือ มคอ.3 ในระบบ WALAI AutoLib

rochana

        หนังสือที่มีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานั้นมีจำนวนมากกว่า 200,000 เล่ม หากผู้ใช้ไม่มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาหนังสือ จะทำให้เสียเวลา และต้องทำความเข้าใจกับระบบการสืบค้น เทคนิคการสืบค้น การใช้คำค้น หากต้องการให้การค้นหาหนังสือเป็นเรื่องที่ง่าย และได้รับหนังสือตรงตามความต้องการ การสร้าง Category หนังสือ มคอ.3 ในระบบ WALAI AutoLib ช่วยลดปัญหาการสืบค้น เป็นการรวบรวมหนังสือหรือตำราหลักและหนังสืออ่านเพิ่มเติมตาม มคอ.3 ไว้ด้วยกัน นอกจากนี้แล้วยังรวมเอาหนังสือที่เกี่ยวโยงกันเข้าไว้ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้ "ลดเวลา หาง่าย ได้รับตรงตามความต้องการ"

Back to Top