งานบริการสารสนเทศเฉพาะทาง

Posted on Fri, 09/03/2021 - 10:43 by Suwat_Kertmanee

การจัดการเพจแหล่งสารสนเทศนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ WU : CLM

     เพจแหล่งสารสนเทศนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ WU : CLM คือ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภท Social Media ที่บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศเฉพาะทางได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับการให้บริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาสำหรับการเผยแพร่สารสนเทศให้เข้าถึงผู้ใช้ที่มีความต้องการสารสนเทศดังกล่าว ซึ่้งในที่นี้เน้นสาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เป็นสำคัญ

2

 

Back to Top